Ажыл чоруп турар

Бөгүн чазактың аппарат хуралы республиканың девискээринде үерге хамаарыштыр онза байдалдар айтырыындан эгелээн. Тывада Онза байдалдар эргелелиниң начальниги А.С. Артемовтуң илеткелинден алырга, республикада тус чер эргелеп-башкарар органнар болгаш онза байдалдар талазы-биле территориалдыг салбырлар «Бедик белен чорук» чурумда ажылдап турар.
4 муниципалдыг тургузугларда «Муниципалдыг деңнелдиг онза байдалдар» чуруму тургустунган. Ниитизи-биле ТР-де 150 бажың чанының участоктары болгаш 93 чуртталга бажыңнары сугга алыскан. Кызылдың солагай талакы дачаларында 69 бажың чанының участоктары база 69 дача бажыңнары сугга дүшкен.
Кызыл хоорайның Кожзавод девискээринде 29 бажың чанының участоктары, 1 чуртталга бажыңы сугже кирген. Бир хонук дургузунда 5 чуртталга бажыңы сугдан хосталган. «Чаагайжыдылга» МУБ-туң күжү-биле Донмас-Суг хемниң суун сордуруп турар. Ниитизи-биле 12960 тонна сугну сордурган.
Орбита, Восток микрорайоннарда 5 бажың чанының участоктары сугже кирген.
ТР-ниң дыштанылга болгаш культура Национал парыгының девискээриниң чамдыызы сугга алыскан, ооң иштинде 5 чуртталга бажыңы бар. Үерге алыскан черлерден шупту 146 кижини үндүрген, оларның иштинде 66 уруг бар.
Кызыл кожууннуң Оттук-Даш арбанында 9 бажың чанының участоктары сугга алыскан, ук чуртталга чериниң оруун чуй шапкан. Ус-Элегесте 8 бажың чанының участогу сугже кирген. «ДАР» дача ниитилелинде 11 участок сугже кирген хевээр. Кызыл кожууннуң түр чурттаар пунктуларында 26 кижини чыттырган, оларның иштинде 9 чаш уруг бар. Тожу кожууннуң Сыстыг-Хемде 14 бажың чанының участоктары сугже кирген хевээр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#аппаратхуралы #ховалыг #үер #паводки #тыва #мчс #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Айдын Кара-Сал: Предварительное голосование проводится для обновления Партии
Следующая запись
Комиссияны тургускан
Меню