33 муң бижидикчилиг блогер кыс

Тыва Республикавыста аныяк блогерлеривистиң бирээзи Ася Сарыгларны бөгүн таныштыраал. Ол Ак-Довурак хоорайга төрүттүнген, өг-бүлезиниң ортун уруу. Амгы үеде М.В. Ломоносов аттыг Москваның күрүне университединиң сургуулу. Москва хоорайның тыва землячествозунуң президентизиниң оралакчызы кылдыр 3 чыл иштинде ажылдааш, ам бо чылын президент кылдыр томуйлаткан.
Ася-биле чоок таныжып, чугааны эгеледивис:
— Россияда шыырак билиг бээр университеттериниң бирээзи М.В. Ломоносов аттыг Москваның күрүне университединге өөренирге, кандыг-дыр? Кандыг мергежил чедип ап турар силер, Ася?
— Ийе, билиг бээри дыка шыырак. Психолог кылдыр өөренип турар мен. Кижилерниң иштики делегейин, бодап чоруур бодалдарын өөренирге, дыка солун.
— Тыва землячествонуң президентизи кылдыр соңгутканыңар дээш байырым чедирдим. Ол дээрге-ле сургуулдарның силерге бүзүрели ол хире улуг болганы ол. Ажыл-агыйыңар сонуургадып көрүңерем?
— Мени чаңгыс дем-биле соңгуп каарга, дыка девиденчиг болган. Бо чылын кайы-даа хоорайның тыва землячестволарында кыс президент кижи чок болган. Эгезинде 1, 2 маргылдаа, хемчеглерни эрттирип ажылдаарымга, кады ажылдап чоруур идепкейжи эштерим меңээ дыка улуг дузалаан. Оларның мени деткээн чылыг сөстери мени оожур­гадып, күштү, бүзүрелди берген. Улаштыр эки чедиишкиннерлиг ажылдаар мен деп сорулгам салдынган.
— Канчап блогер болуксай берген силер?
— Блогер болур мен деп-даа бодал чок турган мен. Анаа-ла бодумнуң инстаграмда арыным сайзырадып, солун-баштак видеоларым салып чоруп турган мен. Улуг бөлүктерден реклама садып алгаш, ол видеоларымны хөй улус көрзүн дээш, кижилер-биле баттлдажып турган мен. Оон эгелээш-ле, блогер болур күзел тыптып келген. Улустар чоорту мени «Блогер кыс Олимпиевна» дээр апарган. (Каттырар).
— Солунун, Ася Олимпиевна. Ам бо үеде силерни билбес кижи чер-ле чок боор. Блогер болурга, кандыг-дыр?
— Блогер болуру белен-даа, берге-даа, солун-даа. Инстаграмга контент кылырга, солун боор чорду. Бодумнуң @asya_olimpievna деп арынымга кандыг-даа видеолар салыр мен. Чижээ: чер-чуртумче чанып чорааш, албан тайга-сын, Тывавыстың чараш булуңнарын кезип, көдээ аалдар үнеринге ынак мен. Аңаа солун видеоларны кылып алгаш, инстаграмга салырымга сонуургап, муң-муңнары-биле айтырыгларын салып, мени деткиир улус көвей.
— Улуг хоорайда чаңгыс чер-чурттугларывыска дуза кадып турар силер бе?
— Маңаа, улуг хоорайга, чаңгыс чер-чурттугларывыс келгеш, кандыг-даа берге байдалга таваржы бээр. Кезиишкин эртер дээн, чанар акша тыппайн барган азы чурттаар чери чок дээш кандыг-даа таварылгалар турар. Ындыг кижилерге дуза кадарымга, меңээ дыка эки болур, сагыш-сеткилим оожур­гаар. Шыдаар шаам-биле дузалажыр чордум.
— Келир үеже кандыг сорулгалыг силер?
— Улуг күзелим – Тывага кээп турар аян-чорукчуларга дыштаныр төп ажыдыксаар мен. Дыка чараш, уттундурбас артып каар кылдыр кылып алыксаар мен.
— Тывага келгеш, чүнү кылырынга ынак силер?
— Чайын чанып келгеш, студентилер шуулганнарынга киржир, спортчу оюннарже албан баар мен. Оюннар чокта база чурттап шыдавас мен. Тывавыс­та барбаан черлерим көвей. Чараш черлерни чоок улузум, эштерим-биле кезип, агаарлаарынга ынак мен. Ада-иемге Наадым үезинде шашлык, кат-чимис садарынга дузалажыр мен. Өг-бүлевис-биле аржааннаарынга ынак бис.
— Чаа чыл таварыштыр «Тываның аныяктары» солуннуң номчукчуларынга чүнү чугаалаксаар силер?
— Аныяк-өскенге чер-чуртувусту хумагалап, кадагалап чоруурун, кижи бүрүзү биче сеткилдиг, улугну улуг деп, бичиини бичии деп хүндүлээрин болгаш Чаа чыл байырлалын эки хөөннүг эрттирерин күзедим.

Алдынай СААЯ

#тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш #инста #молодежь

Предыдущая запись
Вожатыйларны белеткеп турар
Следующая запись
ТА-ның аалчызы
Меню