3 регион кадрлар белеткээри-биле дугуржулгага атты салган

«Тывамедиабөлүк» информагентствонуң журнализи Николай Ивановтуң дыңнадып турары-биле алырга, Красноярскиде экономиктиг шуулганга Тыва, Хакасия болгаш Красноярск край «Енисей Сибири» төлевилелдиң киржикчилериниң кадрлар хереглелин долдурары-биле, стратегтиг кады ажылдажылганың комплекстиг хемчеглеринге атты салган.

ТР-ниң чазак даргазының оралакчызы Менги Кара-оолдуң дыңнатканы-биле алырга, ук комплекстиг хемчеглер Тывага чугула херек. Чүге дээрге республиканың талазындан инвесторлар-биле элээн каш керээлер чардынган. Ында тус черниң чурттакчыларының 60 хуузун кадрлар потенциалы-биле хандырар деп пунктуну киирген.
«Кожа регионнарның дээди болгаш ортумак өөредилге черлеринге Тываның чурттакчыларындан инвесторларывыска кадрлар белеткеп алыры биске кончуг чугула» — деп, Менги Кара-оол демдеглээн.

Ук керээ регионнуң чурттакчыларын ажыл-биле хандырарынга база орулгазын көвүдедип алырынга дузалыг.

Николай Ивановтуң тырттырган чуруу.

Предыдущая запись
Коңгар Кылаң-оол: «Тайбың келир үе дээш демисел»
Следующая запись
Правительство России запустило портал «Объясняем.РФ»
Меню