Өөредилге яамызы ажылын түңнээн

Кызылдың транспорт техникумунга ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының 2020 чылды түңнээн калбак коллегия хуралы болуп эрткен.

Өөредилге болгаш эртем яамызының эң-не кол угланыышкыннарының бирээзи кижизидилге болуп артпышаан. Ол дээрге уругларның немелде өөредилгези, назы четпээннерниң аразынга багай илерээшкинни болдурбазы болгаш эки мөзү-шынарга, патриотчу чорукка чаштарны болгаш аныяк-өскенни кижизидери.

2019 чылга көөрде бо чылын (2020) назы четпээннерниң кем-херек үүлгедиишкиннери көскүзү-биле кызырылганын демдеглеп турар. 355 турган болза 285 – 27,3 хуу кызырылган. 2006 чылдан тура бичии уруглар боттарының амы-тынынга чедер чорук 28-ден 4-ке чедир кызырылган. Башкыларның ада-иелер-биле сырый кады ажылдажылгазының ачызында эки түңнелдер чедип алдынган. Школа бүрүзүнде ада-иелерниң хөй-ниити организациялары ажылдап турар. Ол ышкаш ада-ие патрулу, ада-иениң арга-сүмези бөлүктери назы четпээннер-биле баш бурунгаар ажылдарны идепкейлии-биле чорудуп эгелээни түңнелдерден илдең.

2021 чылдың мурнай боттандырар сорулгазы – республикада 173 школаларга кижизидилгениң чижек программазын нептередири, ада-иелер-биле ажыл, оларның эрге ажыктарын болгаш психологтуг билиглерин бедидери.

Өөредилге адырында 502 албан черлери кирип турар. Ында 20 ажыг муң ажылдакчы, 100 муң ажыг өөреникчилер бар. Ынчангаш Тыва Республика тускай кичээнгейни ук адырже салып турар.

2020 чылда 9,5 млрд рубльди чарыгдаан. Эрткен чылга көөрде 13,8 хуу хөй. Эге класстарның халас изиг чеми – 155,3 сая рубль, класс башкыларынга немелде төлевир – 193,7 сая рубль үндүрген.

2020 чылда
Школа назыны четпээн 3-7 хар назылыг уруглар өөредилгези – 97 хуу (0,9 хуу өскен), 3 харга чедир – 65 хуу (4,6 хуу өскен).

2021 чылдың планында
Тээли, Ийи-Тал суурларда ясель бөлүктерниң тудуун доозар. Чаа тудуглар Ыраккы Каа-Хемге, Ак-Довуракка, Чадаанага, Эржейге, Шагаан-Арыгга, Кунгуртугга, Кызылга – 2, шупту 1240 олуттуг 10 уруглар сады туттунар.
Бо чылын солагай талакы дачаларның эриинде 825 олуттуг школа ажыттынар. Оон аңныда Кызылдың Бай-Хаак кудумчузунга 825 олуттуг школаны тудар.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруктары.
#МинобрРТ #Минобрколлегия #Тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Юлия Хирбээ: дизайнер, сайгарлыкчы, башкы
Следующая запись
We are the Chempions — Бис Чемпионнар Бис!!!
Меню