«Земский» башкы

Ангыр-Чечек Донгак Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы ортумак школазынга тыва дыл, чогаал болгаш англи дыл башкызы кылдыр күш-ажылчы базымнарын эгелээн. Амгы үеде ол Ак-Туруг ортумак школазында «Земский учитель» программа езугаар ажылдап чоруур.
«Амгы үениң өөреникчизи – кымыл ол?», «Мен аңаа чүнү өөредиксеп турар мен?» дээн чергелиг айтырыгларны бодумнуң кичээлдеримге ыяк шиитпирлээр дээш, өөреникчилерим-биле демнежип, үениң шапкын сайзыралындан чыдып кагбайн, чаа-чаа арга-методтарны ажыглаарын кызыдар мен. «Өөредир» деп өндүр мергежилимге ынак болуп, өргүн-көвей биче чаштарга төрээн тыва дылымны, даштыкы англи дылды сонуургадып өөредир сорулгалыг мен.
Башкы мергежилимниң «аадаңын» хүнден хүнче долдуруп эгелээринге белен мен» ­— деп, аныяк башкы чугаалаан.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Освобождены ли военнослужащие от уплаты налога на имущество физических лиц?
Следующая запись
Бичии чашка чагыг-сүме
Меню