Улуг-Хемде 3-7 харга чедир уругларга пособие төлевириниң дугайында

Чурттуң Президентизи В. Путинниң айтыышкыны езугаар ие-чашка деткимчени көргүзер айтырыглар кайда-даа бир дөмей байдалда. Бо талазы-биле Улуг-Хем кожууннуң социал политика талазы-биле оралакчы даргазы Аржаана Даржаа тайылбырны кылган. Ооң чугаазы-биле алырга, дыка хөй пособие алыкчылары чеже-даа ажыл-агый чок болза, сайгарлыкчы төрел-дөргүлүнүң эт-хөреңгизин оларның адында кылдыртып кааны-биле, пособие алыр аргазы чок болуп турар. Оон аңгыда эрткен 12 айның орулгазын санап турда, ыяап-ла 1-2-даа ай иштинде ажылдаан орулгазы көстүр ужурлуг. Бир эвес сөөлгү 12 ай дургузунда орулгазы шуут чок, 0 болур болза, база-ла пособиени алыр эргези чок болур. А көдээ суурларда чон хууда сайгарлыкчыларда кандыг-даа документ-саавыр долдурбайн ажылдап турары чажыт эвес. Бо таварылгада пособиени оларга ойталаар апаар. Пособие алыры-биле дужааттынган документилерни үр көрүп турарын хамаатылар бо-ла хомудай берген турар. Маңаа база тайылбырны кылыр чугула – ада-иениң өнчү-хөреңгизи, уруг-дарыынга хамаарыштыр 70-80 хире документилерни чыыр. Ону өг-бүледе кижи бүрүзүнге көвүдедиптерге, оон-даа хөй.

Эрткен неделяның медээзи-биле, Улуг-Хем кожууннуң күш-ажыл болгаш социал хөгжүлде эргелелиниче 3-7 харга чедир деп пособиеже ниитизи-биле 1728 билдириишкин кирген. Чаа чурум езугаар төлевирже хамаатылардан кирген билдириишкиннерни бүрүткээн соонда, өг-булениң ада-иезиниң бирээзинге-ле 13 аңгы черже негелде чорудар, а бир уругга-ла 6 аңгы черже. Документилерниң харыызы келбээнде шиитпир хүлээттинмес деп, Аржаана Даржаа тайылбырлаан.

Апрель 1-ден 20-га чедир 863 билдириишкин кирген, 41200 нешгелде чоруттунган. 318 социал төлевир алыкчызының банкыда агар саннарынче ниитизи-биле 16 664 436,0 акшага пособие шилчиттинген. 172 билдириишкинге Федералдыг 384 дугаарлыг доктаал езугаар «айталаан». Ол дээрге өг-бүлениң орулгазы көвүдей бергени-биле, «шуут орулга чогундан» база 2-3 бажыңнарлыг болганы-биле, адында 2-ден хөй автомашиналыг болган чылдагаан-биле ойталааны болур. 373 социал төлевир алыкчыларынга акша шилчидер кылдыр шиитпир үнген. Күш-ажыл яамызындан 13 сая акша келген. Акшаны казначействодан шилчидипкен. 14 дугаар агар санның быжыглаашкынын бериптерге, алыкчыларнын агар санынче шилчээн. Сбербанк дораан кежээ кирип кээр, а Россельхозбанк бичии озалдай бээр.
373 социал төлевир алыкчыларының хөй кезии акшазын алган.
Апрель 21-ден 30-ге чедир документилер хыналдазын кылып эгелээн. Май айның билдириишкиннерни ам корүп эгелээр.
Мира КОНГУЛ-ООЛ.
#выплаты #3_7_лет #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
СТАРТОВАЛА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОДА» 
Следующая запись
Тува. По состоянию на 16 июля зарегистрирован 191 новый случай заболевания COVID-19
Меню