Сукпактың бажың-интернадынга кырган ава-ачалар хой өзээрин көргүскен

⚡ «Демография» национал төлевилел. Сукпактың бажың-интернадынга кырган ава-ачалар хой өзээрин көргүскен

✅ Сукпак бажың-интренаттың удуртулгазы «Демография» национал төлевилел езугаар улуг назылыгларның кадыкшылын быжыктырар, камгалаар сорулга-биле хой эъдин канчаар шын чемге ажыглаарының талазы-биле мастер-класстарны эрттирген.
Тыва чон шаг-төөгүден бээр «изиг тыныштыг чем» дээш эътти үнелеп чораан. Хой эъди Тываның кадыг-дошкун агаар-бойдузунга тааржыр. Мага-ботту кадыкшыдарынга хойнуң чаан ажыглап чораан. Ол соокка алзып, челбингенде азы вирустуг аарыгларга удур дузаалаар.

— Тыва эр кижи бүрүзү хойну өзеп билир ужурлуг. Ижин-шөйүндүзүн аштаары – херээжен улустуң хүлээлгези. Кырган-авалар хойнуң ишти-хырнындан кедергей чаагай чемни белеткээн. Олар чөреме, изиг-хан кылырынга мастер-класстарны эрттирген. Шак бо хемчегни кадыкшылының аайы-биле кызыгаарлыг харык-шинектиг улустуң декадазын база Билдинмес солдаттың хүнүн таварыштыр организастаан бис. Хоочуннар бажыңының чурттакчылары тыва кижиниң кужуру болур хой эъдин дүлүп, иштин-хырнындан кылдынган аъш-чемни чооглаан – деп, бажың-интернаттың повары Лада Сарыглар чугаалаан.

— Мээң ада-ием малчыннар чораан. Олар үргүлчү хойну өзээр турган. Изиг-ханга дыка ынак мен. Дүъштеки чемивис дыка чаагай болду, ынчалза-даа эң-не ынак чемим изиг-хан – деп, бажың-интернаттың хоочун чурттакчызы Эрес-оол Күжүгет бодалдары-биле үлешкен.

Хойну өзээри база ижин-хырнындан чаагай чемнерни кылыр мастер-класстарны эң-не идепкейжи чурттакчылар Эрес-оол Кужугет, Владимир Хомушку, Раиса Таспанчик база Александра Чалзып көргүскен.

Предыдущая запись
Известный юрист Тувы рассказала об актуальных ограничениях
Следующая запись
Аганак Седип — серебряный призер Чемпионата России среди лучников
Меню