Россияның школачылар шимчээшкини № 5 гимназияда

Россияның школачылар шимчээшкини 2016 чылда Кызыл хоорайның № 5 гимназиязындан эгелээш, республикага сайзыралды алган. Ооң дугайында ук шимчээшкинниң Тывада координатору Эртине Куулар мынчаар таныштырган.
Школачыларның шимчээшкини тургустунуп келгенинден бээр уруглар-оолдар янзы-бүрү мөөрейлерде, слеттарда идепкейлиг киржип эгелээн. Олар «Эко-отряд РШШ» экологтуг төлевилелге, «РШШ-ниң шыдыраазы», «РШШ-тиң спорту» төлевилелдерге киришкен. Оон аңгыда школачылар Россияның Маадыры Владимир Шарпатов-биле ужуражылганы аажок сонуургаан. Школачылар шимчээшкини таварыштыр уруглар Океан, Орленок, Артек лагерьлеринге дыштангылаан.
Школачылар шимчээшкини тургустунган дораан-на өөреникчилер Юлия Иванова, Полина Панаргина, Сайлана Куулар РШШ-тиң шуулганнарынга киржип, Бүгү-россия чергелиг мөөрейлерниң тиилекчилери болган. Оон аңгыда 9-ку класстың өөреникчизи Ооржак Лилия РШШ-тиң Сибирь федералдыг округта уруглар чөвүлелиниң кежигүнү кылдыр шилиттирген.
2017 чылда ук школаның үстүкү классчылары «Өөреникчилерниң бот-эргелели» Бүгү-россия чергелиг программаның регионалдыг чадазынга киришкеш, рес­публика иштиниң командаларының аразынга тиилекчи бооп үнген. Ооң түңнели-биле «РШШ – Бот-эргелел девискээри» Бүгү-россияның мөөрейинге киржип, РДШ.РФ деп сайт таварыштыр элээн каш онаалгаларны кылган. Аңаа колдуунда бот-эргелелдерниң уругларның өөредилгезин экижидеринче угланыышкынныг боттанган төлевилелдери хамааржыр. Ынчан ук школа ийи төлевилелди киирген: «Буянныг чоруктуң азбуказы» база «Рес­публиканың эмчи профилактиказының төвү биле Гимназияның волонтержу отрядының амыдыралдың кадык овур-хевиринге хамаарыштыр кады ажылдажылгазы». Оон аңгыда гимназияда уруглар организациязының дугайында видеороликти тырттырып, өөреникчилерниң бот-эргелелиниң моделин көргүспүшаан, үстүкү класс­чыларның чөвүлелиниң удуртукчузун канчаар соңгуп турарын тодаргайы-биле таныштырары турган. Гимназияның уруг­лары «РШШ – бот-эргелел девискээри» мөөрейниң 100 тиилекчилериниң аразынче киргени өөрүнчүг болган. А шаңналы кылдыр «Орленок» лагеринче дыштаныр эргени чаалап алганнар.
Аңаа эрткен Бүгү-россия чергелиг шуулганның байыр­лыг ажыдыышкынынга бис­тиң өөреникчилеривис Даниил Пастухов, Константин Пастухов РФ-тиң база РШШ-тиң ыдык туктарын көдүрер аргалыг болган. А шуулганның хаашкынында Россия­ның 10 шыырак школаларының аразынче гимназия №5 киргенин база чарлаан. Ынчан «РШШ – бот-эргелел девискээри» мөөрейниң тиилекчизи бооп, 300000 рубль түңнүг грантыны ойнап алганнар.
А 2019 чылда «Буянныг чорук дыштанылгаже үнмес» деп Бүгү-россияның мөө­рейинге тиилээш, 230000 рубль грантыны школага волонтержу отрядтарны сайзырадыры база боттарының төлевилелдерин боттандырары-биле чаалап алганнар.
Алена НАН-ХОО
Предыдущая запись
Күш-ажыл кижини каастаар
Следующая запись
Туризм талазы-биле эки ажылдаан
Меню