Межегей сумузунда социал керээ-биле пицца кылыр черни ажыткан

Валентина Семис-ооловна, Виктор Ораж-оолович бөгүн арыг-силиг, каас-шиник бажыңының эргининге арай девидексеп, аалчыларын чылыг-чымчак уткуп турганнар. Аңаа кожуун, суму чагыргаларындан төлээлер чедип, байыр чедирип, белек-селекти сунганнар.

Межегей сумузунуң чагырыкчызы Ооржак С.К. чаа ажыл эгелеп турар өг-бүлениң кызымаан, холдары туттунгур болгаш кежээзин демдеглээн. Суму чагыргазының мурнундан чаа сайгарлыкчыларга 5 муң рубль түңнүг белектиң шынзылгазын ол сунган. Чагырга чериниң бүзүрелин шынзыдып шыдаанынга өөрүп турарын удуртукчу демдеглээн.

Таңды кожуун чагыргазының даргазының бирги оралакчызы Куулар М.П. байыр чедириишкинин онзазынып, чарашсынган сөстерден эгелээн. Ажыттынып турар пиццерияның даштыкы хевириниң шевергин кылдынганы — өгнүң эр ээзиниң алдын холдарын, а амданныг чем кылыры — херээжен ээзиниң холу чемзиин херечилеп турар дээрзин айыткан.

Кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төвүнүң даргазы Нурзат У.М. бөгүнгү маадырларның эгелээшкини сайзыраарын күзээн.

Пиццерияга чүгле пицца эвес, шаурма, пончик, хлеб, роллдар дээш оон-даа хөй янзы-бүрү аъш-чемни кылырынга херек дериг-херексел саттынган.

Валентина Семис-ооловна боду быжырттынар тускай эртемниг. Ажы-төлүнге, чоок улузунга мергежилиниң чажыттарын дамчыдып берип чоруур. 7-ги классчы уруу роллдар кылырынга ынак. Валентина Семис-ооловнаны өөнүң ээзи-даа, уруглары-даа аажок деткиир. Найыралдыг өг-бүлениң ажылы хөгжүп, калбарар дээрзинге чигзиниг чок.

#Танды_Межегей_социал_керээ

https://vk.com/tandy_uula

Предыдущая запись
Фестиваль «Таврида.АРТ» объявил старт регистрации участников
Следующая запись
Ты уже слышал что на премии Студвесны можно получить деньги на развитие своего творчества?
Меню