Меге медээлер. Когаралы улуг

Март эгезинде «Сенеж» эргелел мастерскаязынга регионалдыг күүсекчи эрге-чагырга органнарында аныяктар политиказы болгаш хөй-ниити организацияларының ажылын харыылап турар парлалга албанының удуртукчуларынга Бүгү-россия чергелиг семинар-хуралды эрттирген.
Бүгү Россияның шупту булуңнарындан киржикчилер тренингилерни эртип, ажыл-херекчи оюннарга киржип, янзы-бүрү кейстерни көрүп, бот-боттарының арга-дуржулгазы-биле солушкан. Ол ышкаш семинарның ажыл-чорудулгазының үезинде 2021 чылда күрүнениң аныяктар политиказының адыр­ларын солун-сеткүүлдерге чырыдары болгаш информастыг сайзырал дугайында айтырыг кирген.
Семинар-хуралды ажыдып тура, Росаныяктарның удуртукчузу Александр Бугаев боттарының аудиториязының портредин эки билип алырының дугайында мынчаар чугаа­лаан: «Амгы үениң салгалы дээрге совет амыдыралды билбес кижилер болур. Ынчангаш «эрткен үеде/амгы үеде» деп билиишкиннер-биле ажылдаа­ры кончуг нарын. 14 харлыг аныяк-өскенге чүнү чугаалаарывыс 35 харлыг кижиден улуг ылгалдыг». Оон аңгыда Александр Бугаев онлайн болгаш офлайн хевирлерниң хемчеглерин таарыштыр кат­­тыштырып ажылдаары аныяк­тар политиказында тренд апарганын демдеглевишаан, семинарлар-биле ажылды системажыдарын күзээн.
Парлалга албаннарының ажыл­­дакчыларынга база хөй-ниити организацияларының төлээле­ринге RT телеканалдың редакторунуң оралакчызы Анна Белкина информастыг ажыл-чорудулга дугайында мынчаар таныштырган: «RT телеканал бүгү делегей чергелиг ажылдап турар. Шупту парлалга албаннары база коммуникация адырларында ышкаш бистиң сорулгавыс база дөмей. Боттарывыстың аудиториявысты хаара тудар дээш чаа-чаа аргаларны тып турар бис. Оон аңгыда даштыкы негативтер-биле ажыл бар: фейк медэээлер». RT телеканалдың чижээнге Анна Белкина амгы үениң медиа адырында ажыл-чорудулганы тодаргайы-биле көргүскен.
Ол ышкаш семинарга ТикТокту канчаар сайзырадырын блогерлер Александр Стельмах, Владислав Красавин болгаш Петр Земсков таныштырган. А өөредиглиг шөлчүгеш «Интернетте медээлер-биле фейктер, анонимниг каналдар, чүү-даа чүве чажыт чок апарган үеде канчаар ажылдаарыл?» деп темага сайгарылганы кылган. Ону медиаэксперт Виктор Леванов эрттирген. «Фейк медээлерниң кол сорулгазы – негативтиг өскерлиишкиннерни боттандырары-биле чон ортузунга дүвүрээзин үндүрери болур. Ооң-биле туржуп болур, харын-даа тутчур ужурлуг-даа бис. Амгы үеде фейктерге удур демисежириниң аңгы-аңгы технологиялары, аргалары тыптып келген, ынчалза-даа меге медээ­лерниң чедирген когаралы улуг дээрзи билдингир» — деп, эксперт демдеглээн. Фейктерге удур демиселге фактчекинг болгаш буруу шавары, албан езунуң билдириишкиннери, эксперттерниң комментарийлери, суд таварыштыр бурууну илередири хамааржыр деп, Виктор Леванов чугаалаан.
Аныяктарның күрүне политиказы адырда ажылдап турар парлалга албанының ажылдакчыларынга семинар-хуралды «Россия — хөй арга-шыдалдар чурту» президент платформазының «Сенеж» эргелел мастерс­каязы база Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилел организастап эрттиргенин сагындыраал.
Алена НАН-ХОО
#россиястранавозможностей #тыванын_аныяктары
Предыдущая запись
Международный конкурс цифровых решений World AI&Data Challenge стартовал в России
Следующая запись
«Мээң чуртум – мээң Россиям»: эртем, технология база космос
Меню