Мөңгүн-Тайга кожуунда

Бо үеде Мөңгүн-Тайга кожуунда ТР-ниң Чазааның оралакчы даргазы Валентин Ендан база көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Айдын Дун ажыл-агый аайы-биле ында чурттавышаан ажылдап турарлар. Валентин Енданның Мөңгүн-Тайга кожуундан дорт харылзаа-биле дыңнатканы езугаар алырга, Мугур-Аксы суурда Культура бажыңының тудуун доозары-биле шалыпкын ажылдап турарлар. Амгы үеде ында 64 ажылчын бар. Ажыл шагы 7 шак 30 минута турда эгелээш, кежээ 8 шакта дооступ турар. Бо хүннерде тудугнуң иштики ажылдарын кылыры-биле ажылчыннар Кызылдан кел чыдарын Валентин Ендан дыңнаткан. Кол объектиден аңгыда, ук кожуунда 4 тудуг дооступ турар. Ооң иштинде өскүс уругларга 2 бажың тудуу бар.
Мөңгүн-Тайга кожуунда тудуг ажылдары ниитизи-биле шалыпкын чоруп турарын Ендан чугаалааш, чүгле орук айтырыы берге байдалда дээрзин демдеглээн. Саглы аразында арт кырынга үргүлчү хар чаап турарындан хөртүктеп каапкан болур, чүък сөөртүр машиналар бо-ла чыдыптар, ынчангаш транспорт яамызының сайыды бо айтырыгны кичээнгейге алырын сүмелээн.
Ук кожуунда тудуг ажылдары бо айның 27-ге чедир дооступ, чылыдылга ажылдарын киириптерин ол чугаалаан. Ниитизи-биле бо бүгү ажылдар январь 15-тиң хүнүнде доостур.
#тыва #чазак #аппаратноесовещание #чазакхуралы #тыванын_аныяктары_сылдысчыгаш
Предыдущая запись
Бай-Тайга кожуунда
Следующая запись
Из Башкириии – в Кызыл
Меню