Качыкта национал төлевилелдер ачызында чаартылгалар

Россияның Президентизи Владимир Путинниң эгелээни “Чурагайлыг экономика” национал төлевилелдиң күүселдези-биле ырак-узак кызыгаар чоогу Качык сумузунда чурагайлыг дең-дески эвес чорукту чайлаткан. Эрткен чылын харылзааның антенна-суургазын тудуп, тургускан.

«Өөредилге» национал төлевилелиниң “Уруг бүрүзүнүң чедиишкини” федералдыг төлевилелдиң шугуму-биле суурунуң эвээш өөреникчилиг школазының девискээринде ажык спортчу шөлдү база ажыглалче киирген.

Эрзин кожууннуң Качык сумузунуң баштыңы Чаяна Суктур ажыл-чорудулгазын @tmgnews17 таныштырган.

– Сумуда 54 өреге бар, чурттакчы чоннуң саны 174 кижи. Качыкчылар “Кыштаг”, “Социал хөмүр-даш”, “Чемгерикчи инээм”, “Улусчу картофель”, “Чоннуң көвүрүү” төлевилелдерде, “Социал керээ” программазында киржип турар.

Эрткен чылын харылзааның антенна-суургазын тудуп, тургускан болгаш «Теле2» операторнуң харылзаазы бар. Суур чону 4G дүрген харылзаалыг мобильдиг интернеттиг болган.

Нарын айтырыгларның бирээзи – автотранспорт оруу. Эрткен чылын Тастыг чыдынында литий казып тывар компания аргыжылга оруун калбартып, дескилей үстүрген. Ам ийи машина хала чок каржып эртип турар.

Сумуда школа, уруглар сады, клуб, фельдшер-акушер пунктузу, дизель станциязы бар. Школада 35 уруг өөренип турар. Фельдшер-акушер пунктузун үндезини-биле септээн. Оон аңгыда кудумчу чырыын кожуп, ийи кудукту тургускан. Качык хемни кежир көвүрүгнү тутканывыс, аргыжылганы экижиткен. Ол ышкаш садыг болгаш чемненир чер база ажылдап турар.

“Социал керээ” программазының деткимчези-биле эрткен чылын пилорама ажыттынган. Бо чылын хлеб быжырар, чунар-бажың болгаш хеп чуур чер ажыдар күзелдиг улус бар.

Сумунуң улуг-даа, бичии-даа чонун хаара тудуптар спорт залы чугула херек. Литий казып тывар бүдүрүлгениң деткимчези-биле ук айтырыгны шиитпирлээр арга тывылган – деп, суму баштыңы чугаалап турар.

Чаяна Суктур суму баштыңынга эрткен чылын соңгуттурган. Ол Тожу чурттуг келин. Школада математика башкызы болгаш ол кадрлар чедишпейн турарын демдегледи. Чүге дизе чурттаар оран-сава талазы-биле айтырыг нарын. Кожууннуң чагырга чериниң удуртулгазы ук байдалды шиитпирлээр аргаларны өөренип көөр болганын аныяк удуртукчу дыңнатты.

Малчын аалдарже орукту дуй хөртүктей хадып кааптарга, далбый тыртып, аштап арыглап турар. Суму чагыргазының удуртулгазы кывар-чаар материалды болгаш техниканы аңгылап берип, ук айтырыгны онза кичээнгейге алган.

Предыдущая запись
Специалист Движения Первых Тувы принимает участие в заключительном этапе конкурса «Старший вожатый»
Следующая запись
«Добрые Сердца Тувы» поддержали маленькую девочку на долгой лечении
Меню