#ФКГС #комфортнаягородскаясреда

Дүүн Улан-Удэге чордумда, бисте чадаг-терге оруун сонуургап чугаалаштылар. А бис ол орукту чаагайжыдып алыр дээш чүнү кылып турар бис? Үер кээр болза, ол оруувус турар бе?
Тудуг яамызы федералдыг эки төлевилелдерни ажыглап тургаш, чаа-чаа объектилерни кылып алырын кызыдары чугула. Оон башка совет үеде кылдынган тудугларны чугайлап-дозулаары-биле кызыгаарланып артып болур. Онлайн-бадылаашкын дээрге силерниң ажылыңарның чүгле чамдык кезии-дир. Күш-ажылдың кижилериниң аллеязын чүге кылып болбазыл?
Шанхайның девискээринде бок ам-даа артпышаан, баштай ону аштап-арыглап алгаш, ооң соонда, езулуг чараш «Шанхайны» аңаа тудуп алырынга акшаландырыышкынны дилеп болур. Тудуг яамызының сайыдының илеткелинден херек кырында тудуп кылыр ажылдарны дыңнавадым деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Предыдущая запись
«Шанхай» чаарттынар
Следующая запись
Берге айтырыгларны шиитпирлээр херек
Меню