Элдиг-Хемниң чонунга эптиг көвүрүг

Чөөн-Хемчик кожууннуң Теве-Адар деп черинде «Улусчу көвүрүг» губернатор төлевилели езугаар туттунган чаа көвүрүг немешкен.

Улусчу көвүрүгнүң туттунганы чурттакчы чонга өөрүнчүг болганы чугаажок. Ооң ажыдыышкынынга элдиг-хемчилер чыглып келген болгаш, кожууннуң удуртукчузу Алексей Тюлюш, оралакчызы Айдыс Куулар, сумунуң удуртулгазындан Анатолий Кара-Сал, Артыш Ооржак чылыг-чымчак сөстерни чугаалаан.

Көвүрүгнүң узуну — 12 метр, калбаа — 4 метр. Ооң тудуунга Элдиг-Хем сумузунуң чурттакчыларындан бригадири Юрий Монгуш-биле кады 9 кижи киришкен.

Ооң мурнунда чылдарда Теве-Адарга көвүрүг чок турда, ол кезектиң девискээринде малчыннар бергедээшкиннерге таваржып турган. Ам малчын турлаглар аразынга машина-биле харылзажыры чиигээн, сумунуң чурттакчы чонунга кыжын одаар ыяш-даа белеткээринге-даа, каттап-мөөгүлээринге-даа таарымчалыг байдал тургустунган.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Улуг-Хемче хөмүр-дашты сөөрткен
Следующая запись
Президент определил размер денежного довольствования мобилизованных
Меню