Билиглер хүнү: Булун-Теректе чаарттынган школа

Бөгүн Билиглер хүнүн бүдүн чуртка байырлаан. Уруглар, оолдар чаа чараш септеттинген, дериттинген школаларже өөренип кирген. Республиканың 13 школазында бо чылын капитал септелгени национал төлевилел езугаар кылган. Чаа-Хөл кожууннуң Булун-Терек ортумак школазының септелгези база ук программаже киргенин сагындыраал.

Чаарттынган школаның байырлыг ажыдыышкынынга кожууннуң чагырыкчызының хүлээлгезин күүседип турар Байлак Чүлдүм, кожууннуң баштыңы Арина Чамбал, Өөредилге яамызындан капитал септелге куратору Инга Назытпай, тудуг яамызының оралакчызы кожууннуң өөредилге эргелекчизи, сумунуң удуртукчузу дээш оон-даа өскелер ада-иелерге, башкыларга, өөреникчилерге Билиглер хүнү-биле байырны чедирип, бүгү-ле эки чүүлдерни күзээннер.
Байырлыг чыскаал үезинде чайны өттүр капитал септелгеге киришкен школаның ажылчыннарынга база өөрүп четтиргенин илередип, кожууннуң удуртулгазы оларның эки ажыл-ижин демдеглевишаан, Хүндүлел бижиктерни тывыскан. Оларның аразында Буян Монгуш, Ян Бальчыма. Алдынай Сат, Саян Ондар, Аяс Байыр болгаш оон-даа өскелер бар.
:
— Бо чылын бисте 150 школачы өөренип келген. 15 биргиклассчыны аныяк башкы Айлана Чымбалдай хүлээп алган. Школавыста эки ажылдыг аныяк башкылар бар. Ол дээрге эге класс башкыз Шеңне Сарыг-Нава, физика башкызы Аялга Намнай, биология башкызы Айсуу Шаңмак-оол болур. «Земский учитель» деп программаже математика башкызын киирген бис. Суурга келирге, чурттаар оран-савазы белен, көжер-дүжер дузаламчы акшазын бээр.
Школаның капитал септелгезин чазын апрель айдан тура кылып эгелээн. Баштай дээвиирин бүрүнү-биле солаан, оон иштики ажылдарже кирген. Школаны чаарткан соонда, чаа дериг-херекселдерни база алдывыс. Амгы үениң чаа интерактивтиг самбыраларын өөреникчилер дыка сонуургап турлар — деп, Булун-Терек ортумак школазының директору Ульяна Калзан таныштрган.

Байырлалдың база бир хүндүлүг аалчызы, хоочун башкы, ук школаны туттурган бирги директору Валерий Ховалыгович Кара-оол база хоочун башкы Анай Балчыровна Кара-оол кызыл-дагжыларның школазын республиканың удуртулгазы капитал септелге программазынче кииргеш, чаартып кылганын онзалап демдеглээннер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ,
авторнуң тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Тыва чемнер: шээр малдың ишти-хырнын белеткээри
Следующая запись
Герои Z: «Терминатор» Ай-Белек Сарыг-оол
Меню