Бии-Хем кожууннуң Хадың сумузу – «Элээр чоруктуң девискээри» төлевилелдиң киржикчилери

Хадыңның чурттакчылары бо чылдың февраль айдан эгелеп, суурун «Элээр чоруктуң девискээри» кылдыр чарлаан. Ооң-биле кады суурунга эзирик байдалга корум-чурум үрээшкиннерин эвээжедир сорулганы салганнар. Амгы үеде кылыр ажылдарының планын тургускан. Ында спортчу маргылдаалар, профилактиктиг хемчеглер болгаш оон-даа өске ажылдар кирген.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бо чылын боудунуң Айыткалынга элээр чоруктуң девискээрлери кылдыр чарлаттынган суурларны деткип, чыл төнчүзүнде 1 сая акшага грантыны тыпсырын дыңнаткан.

Хадыңжылар бо төлевилелге идепкейлиг киришкеш, суурунга трактор садып алыр күзелдиг. Сумунуң девискээринде өреге бүрүзү эвээш дизе, 4-5 баш инектиг, а Тываның чыккылама кыжынга белеткел херек. Ынчангаш мал чеми белеткеп алыры – хадыңжыларга чугула айтырыг. Аңаа техника херек.

Предыдущая запись
Бии-Хемде чаагайжыдылга дээш 306 чурттакчы бадылаан
Следующая запись
Мөңге алдар!
Меню