Бии-Хем кожуунда 19 өг-бүле дузалал ажыл-агыйын хөгжүдер материалдыг дузаны алган

Эвээш орулгалыг болгаш чааскаан чурттап чоруур хамаатыларга «Демография» национал төлевилел езугаар социал керээни чарып турар. Бо чылда Бии-Хемден 19 өг-бүле ону ажыглаан. Дузаламчы акша-биле өг-бүлелер мал-маган садып алыр аргалыг болган.

Бии-Хемниң Аржаан сумузундан Алдын Монгуш социал керээ езугаар деткимчени алгаш, 2 бызаалыг инекти садып алган.

«Социал керээ дугайында телевизордан көрген мен, оон сумунуң чагыргазынга четтим. Олар меңээ керээниң негелделерин тайылбырлап берген. Мөөрейге киржириниң бетинде инек кажаазы тудар ужурлуг. Сезоннуг ажылдарга ажылдап тургаш, кажаа тудуп эгелээн мен. Суурда чоннуң ажылдарын-даа кылчып турдум. Чагырганың ажылдакчылары меңээ документилер чыырынга дузалашкан. Ам сиген кезип, кышкы чемин белеткээр мен. Инектерни саап, сүдүн аъш-чемге ажыглап, артыкшылын садып турар мен» — деп, Алдын Монгуш өөрүшкүзүн илереткен.

 

#Демография #нацпроекты

Предыдущая запись
 У участницы сообщества «Бизнес» своя «Сырниковая»
Следующая запись
Тарлагның өөреникчилери септеттинген школага өөренир
Меню