Барыын-Хемчиктиң күш-ажыл рыногунда

Барыын-Хемчик кожуунда «Демография» национал төлевилел езугаар 3 харга чедир уруг азырап олурар аныяк иелерни өөреткен.
Кызыл-Мажалык суурнуң 5 аныяк авалары Чонну ажылга тургузар төп таварыштыр немелде профессионал өөредилгени эрткен. Олар оператор ЭВМ, күрүнениң муниципалдыг эргелели, ажыл-херек эңмелекчизи деп мергежилдерни Красноярск хоорайның «Развитие» база «Партнер» өөредилге төптеринге ырактан шиңгээдип алган.
Күрүне программазының сорулгазы – хамаатыларның билиин бедитпишаан, күш-ажыл рыногунга мобильдиг болурун чедип алыр.

#күшажыл

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Добрые Сердца Тувы поддержали экосубботник в парке
Следующая запись
Эйлиг-Хемде кышка белеткел
Меню