Барыын-Хемчикте биче хемчээлдиг куш фермазы ажыттынган

Барыын-Хемчик кожууннуң чурттакчылары социал керээ езугаар куш фермазын ажыткан. Дузалал ажыл-агыйны сайзырадырынга күрүнеден деткимче улуг дузаны чедирип турар. Барыын-хемчикчилер кыска үениң дургузунда боттарының планын амыдыралга боттандырган.

Социал керээ езугаар 200 муң рубльди алгаш, дагааларны болгаш хаваннарны садып алганнар. Оон аңгыда хаван-куштуң баштайга дээрезинде чеминге база акша-хөреңгини чедиштирген.
Бажың чанынга дузалал ажыл-агый шынары эки аъш-чемден аңгыда, немелде орулганы бээр.

Алена Нан-Хоо

Предыдущая запись
Күскү ачы-дуза чыылдазы уламчылап турар
Следующая запись
Өглер кемпингизи
Меню