2022 чылда “Көдээ суурнуң башкызы” программага киржиринче Тывадан 18 башкы кордап турар

Көдээ черлерге бо чоокку 5 чылда ажылдап чоруурунга чөпшээрешкен программаның конкурсантылары июнь 15-ке чедир, орус база литература, математика база физика, англи дыл, математика база информатика, төөгү база ниитилел билиглери, биология база химия башкылары бооп чаа өөредилге чылында ажылдаар кылдыр школаның администрациязы-биле күш-ажыл керээзин чарар ужурлуг.
Тываның Өөредилге яамызы “Көдээ суурнуң башкызы” программадан 1 млн рубльдиң чаңгыс катап хары угда бээр компенсация төлевирин алыр эргелиг башкыларның, киржикчилерниң төнчү даңзызын июль 20-ге бадылаар.
“Өөредилге хөгжүлдези” федералдыг күрүне программазы-биле 2022 чылда Тыва Республикага дараазында 18: Бай-Тайганың Шуй, Барыын-Хемчиктиң Хөнделең биле Дөң-Терезин, Чөөн-Хемчиктиң Хөндергей биле Ийме, Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Аксы, Кызыл кожууннуң Терлиг-Хая, Өвүрнүң Ак-Чыраа, Бии-Хемниң Тарлаг, Сүт-Хөлдүң Алдан-Маадыр, Таңдының Кочетов, Тес-Хемниң Үү-Шынаа, Тожунуң Адыр-Кежиг биле Ырбан, Улуг-Хемниң Иштии-Хем, Чаа-Хөлдүң Ак-Дуруг, Чеди-Хөлдүң Элегес база Эрзинниң Качыкта хостуг олуттарга дээш төлевир акша-хөреңгизин тускайлаан.
“Көдээ суурнуң башкызы” программага киржир күзелдиг башкылардан билдириишкиннер хүлээп алыышкыны апрельде доозулган. Майда конкурс киржикчилериниң документилеринге демдектерни салып, рейтингини тургускан соонда, программаның тиилекчизинче кордакчылар билдинген. А июньнуң ортанга чедир ол башкылар башкылаарын планнаан школазынче аъттанып, башкылар коллективи база администрациязы-биле таныжып, чаа черже көжериниң, ажылга турумчуурунуң айтырыгларын шиитпирлээр.
2020 чылда Тывага “Көдээ суурнуң башкызы” программага 23 кижи тиилеп, республиканың Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем, Мөңгүн-Тайга, Өвүр, Сүт-Хөл, Тере-Хөл, Тес-Хем, Тожу, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл, Эрзин кожууннарда шупту 23 школаже англи дыл, орус база литература, эге класстар, математика, информатика, физика, биология база химия эртемнерин башкылап чоруткан.
Программаның үш киржикчизи дугуржулганың негелделерин хажыдып, күш-ажыл керээзин хуусаадан эрте үзе чаргаш, алган акшаларын эгиткен.
РФ-тиң Президентизи Владимир Путин 50 муң четпес чурттакчылыг көдээ суурлар база хоорай школаларында бедик мергежилдиг кадрларның чедишпезин шиитпирлээр сорулга-биле “Көдээ суурнуң башкызы” программаны боттандырарын саналдап үндүрген.
Өске суур азы регионче көжеринге чөпшээрежип, тускай шилилдени эрткен башкы тус черниң школазынга ажылдай бергеш 1 млн рубльдиң, Ыраккы чөөн чүк федералдыг округда 2 млн рубльдиң чаңгыс катап хары бээр компенсация төлевирин алыр. А ол акшаны кандыг-даа сорулгага ажыглап болур
Предыдущая запись
Москваның студентилери
Следующая запись
Всероссийская акция «Надень народное на День России» — 2022!
Меню