ВФМ: Аныяктар идепкейлиг, найыралдыг, бир демниг

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы чурттуң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле эртип турар делегейде эң-не улуг масштабтыг болуушкун болур.

Аныяктар фестивалында тыва делегацияның дугайында республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.

«Бистиң аныяктарывыс 20 муң ажыг өөредилге, бизнес, эртем, чоннар аразының харылзаазы, эки турачы чорук, буянныг херектиң болгаш спорттуң тергиин лидерлериниң аразында киргенинге өөрүп тур мен» — деп, ол демдег­лээн.
Фестивальдың программазында лекциялар, дискуссиялар, янзы-бүрү интерактивтиг шөлчүгештер кирип турар. Аныяктар литературлуг, саң-хөө, чогаадыкчы, спортчу байыр­лалдарның киржикчилери болган. Шөлчүгештиң ажылынга киришкен аныяк кижи бүрүзү шынзылга бижикке демдегледип алгаш, ону шаңналга орнап ап болур.

Тыва делегацияның база бир төлээзи Каң-Болат Соян бодунуң бодалдары-биле үлешкен:
«Хүннүң-не бир чаа чүүлдү билип ап тур мен. Янзы-бүрү чурттардан чаа-чаа эш-өөр-биле таныжып алыры солун-дур. Бо кайгамчыктыг болуушкуннар мээң чуртталгамда уттундурбас болуп артар».

Саяна Монгуш:
«Сочиге болуп эрткен аныяктар фестивалының атмосферазын кижи сөс-биле дамчыдар аргажок. Ында аныяктарның сагыш-сеткилин чугаалап ханмас. Шупту эр хейлер! Идепкейжи, найыралдыг, бир демниг. Оларга чоргаарланыр-дыр мен. Өске делегацияларда харыысалгалыг улус элээн каш болуп турган болза, меңээ чамдыкта берге үелер таваржып тургулаан. Ынчалза-даа мен аныяк­тарывыстың деткимчезинге кезээде идегелдиг турдум.
Өске регионнардан аныяк­тар политиказының талазы-биле коллегаларым-биле, эң ылаңгыя Красноярскының, найыралывыс быжыккан. Оларның-биле, чоокта чаа-ла, эрткен чылдың ноябрь айда танышкан-даа болзувусса, бо удаада ужуражылгавыска аажок өөрдүвүс. Оон өске-даа чаа-чаа эш-өөрлүг болдувус. Бо хире улуг масштабтыг болуушкун кижи бүрүзүнүң амыдыралынга уттундурбас болуушкун кылдыр артары билдингир.
Кураторларывыс бисти организакчылар командазының кежигүннери кылдыр санаан. Ол канчаар-даа аажок үнелиг. Кураторларывыска респуб­ликаның мурнундан четтиргенимни илереттим. Өске регионнарга бодаарга, бистиң хемчеглеривис бергедээшкиннер чокка эрткен. Тываның аныяктары үе-шаанда Сочиге чедип, шупту хемчеглерге болгаш өөредиглиг шөлчүгештерге киришкен».

Бүгү делегейниң аныяктар фестивалы ооң мурнунда чылдарда Москвага 1957 база 1985 чылдарда, а Сочиге 2017 чылда эртип турганын сагындыраал.
Алена НАН-ХОО белеткээн
#тыванын_аныяктары солуннуң март айда үндүрүлгезинден.

Предыдущая запись
В Кызыле отопительный сезон завершится 15 мая
Следующая запись
В Пий-Хеме отопительный сезон завершится 15 мая
Меню