Вероника Сат: шүүгү органындан бизнесче

«Дом хлеба» биче бизнес ажыттынгандан бээр 1 чыл болган. Сайгарлыкчы ажыл-херекти куруг черден канчап эгелеп алырыл? Ол дугайында аныяк сайгарлык­чы Вероника Сат «ТА»-ның номчукчуларынга таныштырган.

— Вероника, баштай бодуңарны таныштырып көрүңерем. Өг-бүлеңер, уруг-дарыыңар дугайында. Кандыг эртемниг силер?
— Өөм ээзин Александр дээр. Үш уруг­луг бис. 2011 чылда ТывКУ-нуң юридиктиг факультедин дооскан мен. Оон улаштыр магистратураны Екатеринбург хоорайга өөренген мен. Аңаа өөренмишаан, район судунга секретарь кылдыр база ажылдап турган мен. Оон Кемерово хоорайга судьяның дузалакчызы кылдыр 6 чыл ажылдадым. Өөм ээзи база юрист эртемниг, ол — Росгвардия ажылдакчызы.

— Бизнесче кирер деп бодал канчап тыптып келгени ол?
— Өөм ээзи Кемеровога шериг кезээнге ажылдап тургаш, 2 чыл бурунгаар Тываже шилчиттирип алган. Маңаа келгеш, 1 чыл хире ажыл дилээн мен. Ажыл берикчилериниң баш бурунгаар чугаалажыышкыннарынче-даа каш удаа барган мен. Ынчалдыр-ла меңээ юрист ажыл тывылбаан.
Оон ам канчаар боор, бизнесче кирер деп шиитпирлээн мен. Кемерово хоорайга чурттап тургаш, «Дом хлеба» деп фирманың кондитер кылыгларын дыка чаагайзынар турган бис. Ынчангаш Кызылга база шак-ла ындыг пекарняны ажыдар күзел тыптып келген. Баштай оларның Башкарыкчы компаниязы-биле сүмележип чугаалашкаш, хууда сайгарлык­чы ажылче киргеним ол.

— Төрелдериңер аразын­да сайгарлык­чылар бар бе? Бизнес ажыдып алырынга база баштайгы капитал херек болгай. Деткимче, дуза черле херек.
— Өөм ээзиниң-даа, бодумнуң-даа таламдан сайгарлыкчы төрелдеривис чок. Пекарняны ажыдып алырынга деткимчени ада-иевис көргүскен. Өөм ээзиниң авазы база мээң ада-ием акша-төгерик талазы-биле дыка дузалашканнар. Оон ыңай чээлилер база алгылаан бис.

— Шүүгү органынга ажылдап тургаш, хенертен сайгарлыкчы ажылче кирери берге-дир бе?
— Мен бодумну сайгарлыкчы кылдыр ажылдай бээр мен деп шуут-ла бодавайн чораан мен. Авам – эмнелгеде аптека эргелекчизи, ачам – судья. Мен база ачамның оруун изеп, шүүгү черинге ажылдап артар боор мен деп бодап чордум. Кемеровога чурттап артып каан болзувусса, ол-ла хевээр шүүгү черинге ажылдап чоруур турган боор мен.
Бергелер хөй. Чүгле керээ чарып алыры безин 400 муң акша болур. А дериг-херекселдери, пекарняның оран-савазын хөлезилээри дээш барык 3 сая хире акша чарыгдалы үнген. Дериг-херекселдерни садып алырывыска, санкциялар дээш келбейн база туруп берген. Анаа-ла 6 ай хире халаска оран-саваның хөлезинин төлээн бис. Ооң кадында эрткен чылын хенертен далган, чигир өртээ база өзе берген. «Шыдаар мен бе» деп чигзиннииш­кин база тургулаан. Оон аңгыда пекарьның оран-савазы башкарыкчы компанияның негелделеринге дүүшкен болур ужурлуг. Ынаар база 3 ай үнген. Бо бүгү чүүлдерни эдип, кылып алгаш, эрткен чылын май 6-да пекарняны ажыткан бис.
Меңээ бизнеске көңгүс хамаарылга чок кижиге кыдыындан уштап-баштап, айтып берип турар башкарык­чы компания турарга, эптиг болган. Бис Кемеровода «Дом хлеба» фирманың салбыры болуп турар бис. Ында технологтар бистиң ажыл-чорудулгавысты үргүлчү камера таварыштыр хынап турар. Кондитерлер бичии-ле шын эвес килдептерге, дораан чугаалай бээр. Частырыгларны дораан эдер бис.

— Ажылдап эгелей бергеш, повар-кондитер мергежилдиг ажылдаар кижилерни канчап тып алдың, Вероника?
— Колдуунда чарлап тургаш, ажылчыннар дилеп турдум. Шупту херек ажылчыннарны чыып алырымга, эргелел компаниязының төлээзи келгеш, оларны өөреткен. Бо удаада өөредип келген кижиниң оруунуң, чурттаар чериниң, өөреткениниң чарыгдалдарын база боттарывыс төлээн бис.
Ынчалдыр белеткээн кадрларывыстан 2 угбай ажылдап артып каан. Бирээзи – повар, өскези – кассир. Олар – дыка харыысалгалыг улус. Оон аңгыда 2 даай-авам бар: 70 биле 65 харлыг. Олар база кандыг-даа аныяк­тардан дээре ажылдаарлар. Угбаларым ажылындан хостуг үзезинде келгеш, база дузалажыптар. Шуут ажылдаар кижи чокта, бодум-даа туруптар-дыр мен.
Кижилер-биле ажылдаары берге деп көрдүм, кандыг-даа улус турар. Биске өөренип алгаш, өскээр чоруптары бар.

— Хлебтиң кандыг хевирлерин быжырып тур силер?
— Пекарняның ады «Дом хлеба» дээн болгай. Ынчангаш хлебтиң янзы-бүрү хевирлерин быжырып турар бис. Ында гречкалыг, чесноктуг хлеб дээш янзы-бүрү сорттар бар. Оон аңгыда хөөдүп каан далгандан быжырган хлеб, сүттен, сметанадан дээш баар. Бис­тиң продукциявысты колдуунда диета сагып турар улус аажок садып алыр-дыр.

— Келир үеде планың кандыгыл?
— Планнарым хөй. Хоорайның өске-даа микрорайоннарынга шак-ла ындыг пекарняларны ажыдар сорулгалыг мен. Бистиң хлевивисти, кондитер кылыгларын ыраккы Каа-Хемниң чурттакчылары безин кээп ап турар. Южный, Восток кварталдарның чурттакчылары база ол кезек черлерге ажыдарын дилеп турар.
Алена НАН-ХОО
Буян ООРЖАКТЫҢ тырттырган чуруктары
Реклама эвес

#экономика_предприниматель

Предыдущая запись
«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»
Следующая запись
«Азияның чүрээнде» аныяктар шуулганы болур
Меню