В. Ховалыг доозукчуларга байыр чедирген

Бөгүн республиканың шупту школаларынга 11-ги классчыларның аттестадын тыпсыр байырлыг хемчеглер эртер.

Бышкан билигни чедип алган доозукчуларга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг байыр чедирген:

— Эргим доозукчулар! Сеткилим ханызындан силерге байыр чедирип тур мен. Силер чуртталгаңарда база бир нарын болгаш чугула үе-чаданы, күрүне шылгалдаларын,  эрткен силер. Бо чылын аңгы-аңгы угланыышкыннарда шылгалдаларның көргүзүглери бедип келгенинге өөрүп тур мен.

Бышкан билигни чедип ап, улуг амыдыралдың бирги базымнарын кылган силер. Ам силерниң мурнуңарда мергежил шилип алыр чугула айтырыг бар.  Кижи бүрүзү шын орукту шилип алыр деп бүзүрелдиг мен. Аныяк кижи бүрүзү чурттуң келир үези дээш харыысалгалыг, эртем-билиглиг, эки специалист болур дээрзи чугаажок. Эң-не кол чүве – шилип алган мергежилиңер, ажыл-херээңер силерниң сагыжыңарга кирер болуру күзенчиг.

Хүндүлүг ада-иелер, башкылар! Силер шыдамыккайы-биле, мерген угааныңар-биле карак кызыл ажыл-ижиңер-биле уругларыңарга бүгү талалыг деткимчени көргүскен силер. Үнелиг ажыл-чорудулгаңар дээш өөрүп четтириишкинниң сөстерин хүлээп ап көрүңер.

Оолдар, уруглар! Кандыг-даа мергежилди шилип алзыңарза, төрээн Тываңар силерни кезээде манаар. Бистиң республикавыска салым-чаяанныглар, аныяктарның энергиязы, креативтиг көрүш херек.

Чуртталгаже бурунгаар көрүштүг болуңар. Кандыг-даа бергелерни ажып болур. Чедиишкинниг болуңар. Ак орукту күзедим!

 

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

 

Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Определились полуфиналисты первого дня чемпионата России в Кызыле
Следующая запись
Аныяк өг-бүле немешкен
Меню