В. Ховалыг: «Аныяктар болгаш чаштар» чаа национал төлевилелди боттандырар

Россияның Президентизи В. Путинниң удуртулгазы-биле ВКС таварыштыр эрткен хуралга чурттуң чаа социал болгаш экономиктиг угланыышкыннарын сайгарып чугаалашкан. Ол дугайында регионнуң удуртукчузу Владислав Ховалыг бодунуң блогунда дамчыткан.

«Чурттуң социал болгаш экономика политиказынга хамаарышкан чаа национал төлевилелдерни Президентивис В. Путинниң удуртулгазы-биле эрткен хуралга сайгарып чугаалашкан. Аңаа В. Путинниң саналдааны «Аныяктар болгаш чаштар» национал төлевилел база хамааржыр. Бо чугула төлевилел регионнарга аныяктар политиказының деткимчезин күштелдирип, аныяктарның арга-шинектерин ажыглаарынга таарымчалыг байдалдарны ам-даа тургузарынче, өзүп орар салгалдың патриотчу болгаш мөзү-шынар кижизидилгезинче угланган.

Ол ышкаш аныяктар политиказын эде көөрүнче оларның мергежил шилип алырынга аргаларны тургузары болгаш ажыл чок чорукту эвээжедип, аныяктарны ажылга хаара тудар айтырыг кирип турар» — деп, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Оон аңгыда хуралдың база бир чугула темазы — регионнуң тускай социал-экономиктиг хөгжүлдези программаның боттандырылгазының бирги чадазын түңнээш, дараазында чадаже шилчилгениң тодаргай сайгарылгазы болган. Чурттуң Президентизи деткимчениң бо хевирин 2030 чылга чедир узатканын сагындыраал.

Тыва чыл санында экономиктиг болгаш социал адырның хөгжүлдезинче миллиард акша-хөреңгини алыр. Республикага ИПСЭР-ниң бирги чадазында хемчеглерниң боттанылгазының түңнелинде, болбаазырадылга бүдүрүлгелери өскен. Амгы үеде программаның ийиги чадазын боттандырар дээш ажылдап турар бис. Ооң кол кезии үндүрүг кирер болгаш чаа ажылчын олуттар немежир төлевилелдерже угланыр. Ол дээрге көдээ ажыл-агый адырында болбаазырадылга бүдүрүлгелерин улгаттырары, тудуг индустриязын, туризмни сайзырадыры деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

А. Нан-Хоо белеткээн.

Предыдущая запись
Активисты Московского землячества из Тувы сдали кровь для пострадавших в «Крокус сити холл»
Следующая запись
Улуг-Хемниң юнармейжилери — тиилекчилер
Меню