Уругларның чайгы дыштанылгазының хевирлери

2023 чылда уругларның чайгы дыштанылгазының хевирлери: хүндүскү база хоорайдан дашкаар лагерьлер, экскурсиялар, походтар

2023 чылдың чайгы кадыкшылга кампаниязының үезинде Тываның девискээринде 16 ажыг муң уругну дыштандырар 164 уруглар лагери ажылдаарын, республиканың Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Июньнуң 1-3-те 143 хүндүскү лагерь ажыттынар, а хоорай даштының 19 лагери уругларны 5-тен 15-ке чедир хүлээп эгелээр. Оон аңгыда Улуг-Хем кожуунда «Чодураа» лагерьниң девискээринге болгаш дыңнаары багай уругларның школа-интернадының баазазында Ушарики аттыг ийи майгын лагери агаар-бойдусту көрүп тургаш, июньнуң 10-14-те ажылын эгелээр.

Культура яамызының, Спорт яамызының, Өөредилге яамызының албан черлеринде, республиканың хоорай, суурларында түр үениң 183 дыштанылга төптери 15 муң уругну хаара тудар. 50 оолдар, уруглар бүгү-российжи «Артек», «Океан» база «Орленок» дыштанылга төптеринче аъттаныптар.

Өөредилге яамызының специалистери оон аңгыда 30 турисчи маршуртту ажылдап кылган, оларның 10-у федералдыг реестрже кирген. Бо чайын чүс хире оолдар, уруглар Тываның найысылалынга, Үстүү-Хүрээже, Бижиктиг-Хаяже, Хайыракан даанче, Кочетов суурже допчулалдыг болгаш билиишкинниг экскурсияларже, республиканың хөлдери болгаш аржааннарынга дыштанылга походтарынче үнер.
Бо чылын Тываның 34 муң хире оолдар, уругларын дыштандырар, кадыкшыдар база күш-ажылче хаара тударының бүгү-ле хевирлеринче хаара тудар.

2023 чылда уругларның кадыкшылга лагерьлеринче путевкаларның ортумак өртээ 5 565 рубль, хүндүскү лагерьге чаңгыс уругга бир хүнде 265 рубль кылдыр санаан. Хоорайдан дашкаар лагерьлерге 15 645 рубль (бир хүнде 745 руб.) база майгын лагерьлеринге 4 424 рубль (хүнде 632 руб.) кылдыр доктааттынган. Республика девискээринде хоорайдан дашкаар стационар лагерьлерже уругларын дыштандырып чорудуп турар ада-иелер путевка өртээниң 50 хуузу хире хемчээлдиг компенсацияны алыр аргалыг. 2023 чылда чурттуң иштинде уругларның турисчи үнүүшкүннеринге деткимче көргүзер программаны (уруглар путёвкаларынга кешбек) күш чок болдурган-даа болза, тус чер чагыргаларның шиитпири-биле республикага ол арганы эвээш-бичии-даа болза ажыглаарын шиитпирлээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның айытыышкыны-биле регионалдыг бюджетке акша-хөреңгини тывар ужурлуг.

Ада-иелер компенсация алырда каш негелдени сагып, тодаргай документилерни чыырын Өөредилге яамызы тайылбырлаан. Хоорайдан дашкаар уругларның стационарлыг кадыкшылга лагерьлеринге 21 хонуктан хөй үеде дыштаныр путевканы садып алырга, чарыгдалынга компенсацияны бээрин онзалап айыткан. Республика бюджединиң акша-хөреңгизи-биле дыштанылга лагерьлеринче путевка албаан таварылгада, төлевирни чылда бир катап төлээр.

Компенсация дээш муниципалдыг тургузугнуң төлээлеттирген органынга чогуур документилерни — билдириишкинни, путевканы, хоорайдан дашкаар уругларның стационарлыг кадыкшылга лагеринге ургунуң дыштанганының соонда, путевканың артыкы талонун, ада-иениң паспортун азы бодун бадыткаан өске-даа документизин, путевка сдып берген уругну бадыткаан документини, путевка садып алганын бадыткаан саң-хөө документизин, агар сан ажыткан банк организациязының реквизиттерлиг документилерин көргүзер.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ТШО киржикчизи Каң-Демир Лопсан-Комбуга ужурашкан
Следующая запись
Техникумнуң сургуулу Онза байдалдар эргелелиниң командазынче кирип турар
Меню