Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң студентилери даңгыракты берген

Тываның көдээ ажыл-агый техникумунга биргикурсчуларны ыдыктаар байырлал болуп эрткен. Студентилерни чаа байдалга чаңчыктырары-биле организастаан хемчеглерниң иштинде солун даалгаларлыг «Моондактар оруу» база бар. Ону улуг курстарның студентилери белеткээн. А биргикурсчулар мөөрейлерге киржип тургаш, ала-чайгаар коллективче сиңнигип кирип, бот-боттарын эки билип алыр. Ол ышкаш техникумнуң студентилериниң ортузунга демниг чоруктан коллектив хевирлеттинер. Биргикурсчулар даңгыракты берген соонда, студенчи билеттерни тывыскан.

Техникумнуң кижизидилге талазы-биле оралакчызы А.С. Ооржак студентилерге байыр чедиргеш, ортумак өөредилге чериниң езу-чаңчылдары-биле таныштырган. Ол ышкаш 76 чыл дургузунда көдээ ажыл-агый адырының специалистерин белеткеп үндүрүп турар өөредилге чериниң коллективинче кирбишаан, быжыг билиглерни чедип алырын сүмелээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Терлиг-Хаяда көвүрүг тудуу доозулган
Следующая запись
«Единая Россия» представила предложения в проект федеральной стратегии комплексной безопасности детей
Меню