Тываның агроүлетпүр техникуму чаартылгалыг өөредилге төвү апарган

Тываның агроүлетпүр техникуму көдээ ажыл-агыйда чаартылгалыг өөредилге төвү апарган. Тываның агроүлетпүр техникуму — «Өөредилге» («Образование») национал төлевилелдиң «Профессионалитет» федералдыг төлевилелдиң «Көдээ ажыл-агый» («Сельское хозяйство») өөредилге-бүдүрүлге адырының баазалыг өөредилге албан чери. Аңаа 2023 чылдың сентябрь 1-ден эгелеп, аныяктар арга-арыг болгаш арга-парк ажыл-агыйының специализиниң, агрономнуң, технологтуң база үнүш өстүрер эртемниң мастериниң билиглерин, мергежилин болгаш арга-мергежилин амгы шагның дериг-херекселинге болгаш көдээ ажыл-агый техниказынга өөренип ап турар.

«Профессионалитет» төлевилелдиң ачызында студентилер күш-ажыл рыногунга хереглелдиг. «Көдээ ажыл-агый» («Сельское хозяйство») адырынга өөренип тура, студентилер чүгле баштайгы билиглерни алыр эвес, а харын-даа бүдүрүлге байдалдарынга эң-не чоок чаартылгалыг дериг-херекселдер-биле дериттинген лабораторияларның ачызында практиктиг мергежилдерни база алыр», – деп, директорнуң оралакчызы Инга Балчый-оол демдеглээн.

Россияның Президентизи Владимир Путинниң бот-идепкейиниң ачызында Тывада ортумак профессионал өөредилгениң системазы элээн чаартынган. Регионнуң 11 техникумунда бүдүрүлге мастерскаялары бүрүнү-биле дериттинген. «Профессионалитет» төлевилелдиң шиңгээткенинден эгелээш, Тываның агроүлептүр техникумунда он ажыг сүт болбаазырадыр, арыглаар, хүлээп алыр, эът чартыкфабрикаттарын бүдүрер, ногаа культураларын болгаш өзүмнерин өстүрер, тараа база ногаа культураларын тарыыр база ажаар лабораторияны дерээн. Аңаа студентилер сүт болбаазырадырын болгаш сүт аймааның продукциязын кылырын, эъттиң морфологтуг база химиктиг составын тодарадырын, үрезиннерни, көдээ ажыл-агый культураларының тарыыр материалдарын тарыыр мурнунда болбаазырадырын, үнүштерниң көвүдээриниң вегетативтиг аргаларын, көдээ ажыл-агый культураларының тарыыр материалдарының өзүлдезин өйлээр болгаш сайзыраарын өөренир. Техникумда көдээ ажыл-агый ажыглалдыг черлер бар – 360 га тарылга шөлү болгаш 2000 га чедир улгаттырары көрдүнгени-биле, малдың баш санының фермер ажыл-агыйы. Үрезин материалдарының курлавыр хемчээли 10 тонн чедир үнелеттинип турар.

Студентилерге эң-не солун чүүл – тарыыр культураларның шинчилелдериниң түңнелдеринге үндезилеп, хову культураларын өстүрер технологтуг картазын тургузары. Ол ышкаш тарылга ажылдарының эгези-биле «Чер ажылының чурагайы» («Цифровое земледелие») деп аргаларны чаа технологияларны ажыглавышаан, ажыглаарын эгелээр.

Ниитизи-биле «Профессионалитет» программа талазы-биле Тывада Кызылдың, Сарыг-Септиң, Чадаананың база Балгазынның техникумнарының көдээ ажыл-агый адырында беш чүс ажыг студент өөренип турар. Бо хүнде 215 кижи «Профессионалитет» федералдыг төлевилелдиң өөредилге программазын чүгле Балгазынның агроүлетпүр техникумунда шиңгээдип турар.

Адырның программазынче кирерде, чүгле ниити билиг дугайында аттестат херек: конкурс шупту демдектерниң ортумак баллы-биле эртер. Немелде кирер шенелделер болгаш шылгалдалар херек чок. Хүлээп алыр кампания 2024 чылдың июнь 20 соонда, эгелээр. Школачыларның часкы дыштанылгаларының үезинде Тываның техникумнарынга болгаш колледжтеринге «Ажык эжиктер хүннери» болуп эртер.

Чурукту архивтен алган.

Предыдущая запись
Социальная поддержка многодетных семей: что изменилось в 2024 году
Следующая запись
Росгвардейцы Тувы в преддверии Шагаа подарили детям теплую обувь
Меню