«Тывада бо хүннерде ниитизи-биле 13 студенчи отряд бар

«Тывада бо хүннерде ниитизи-биле 13 студенчи отряд бар. Оларның иштинде шупту 365 дайынчы бактаап кирген.

Бар студенчи отрядтарывыс шупту янзы-бүрү угланыышкыннарлыг: башкылаашкын, тудуг, экология, камгалал, көдээ ажыл-агый, балыкчы дээш-ле баар. Бо чылын Тывадан дашкаар 7 отряд ажылдап чоруур. Анапаның «Смена» деп бүгү Россия чергелиг төвүнче педагогиктиг отряд, Камчаткаже балык ажыл-агыйы-биле холбашкан объектилерже «Феникс» отряды, тудуг отряды Якутияда «Газпромнуң» орук тудуунга ажылдаар эргени тендерге киришкеш, тиилеп алган. Көдээ ажыл-агый угланыышкынныг болгаш тудуг талазы-биле «Монолит» отрядтары Липецк облазынга баргаш, яблоктар чыыр, ачы-дуза чедирер сервис­тиг «Атланта» деп студенчи отряды. Ниитизи-биле 125 студент Тывадан дашкаар ажылдап чоруур. Оон аңгыда Тываның иштинге школаларның капиталдыг септелгезинге 13 отряд хаара туттунган. Оларның иштинде Тываның девискээринде бар ортумак профессионалдыг өөредилге черлериниң студентилери база киржип, 248 кижи ажылдап турар. База ол ышкаш Тыва иштинде уругларның дыштанылга лагерьлери «Таежный», «Чодураа», «Юность» педагогика угланыышкынныг студенчи отрядтарның төлээлери вожатый бооп ажылдап кирипкен.
Бо чылын бистиң регионалдыг штавывыс тургустунгандан бээр 10 чыл бооп турар, күзүн октябрь 3-те байырлалывыс эрттирер бис. Ынчангаш студенчи отрядтарывыстың дайынчыларынга шалыпчы күш-ажылды күзеп тур мен. Отрядтарга кириксээр күзелдиг аныяк­тарны база Тываның күүрүне университединиң Ленин кудумчузунуң 15 дугаар бажыңында 117 дугаар өрээлге келиринче чалаар-дыр бис» — деп ТКУ-да Тываның студенчи отрядтарының штавының удуртукчузу Сюрюнот Ачыты тайылбырлаан.

Очур-оол Ай-кыс, студент: «Тываның Күрүне университединиң Көдээ ажыл-агый факультединиң 2-ги курузун доозуп турар мен. Студенчи отрядтың кежигүнүнге бо чылдың эгезинде кирип алган мен. Отрядывыстың кежигүннери республикавыстың малчын аалдарынче үнүп база «Маралхоз» дээн чижектиг көдээ ажыл-агый угланыышкынныг ажылдарда хаара туттунган. Бодум хуумда чазын Сүт-Хөлдүң Хүүректиг деп черге малчын аалга хой оолдаашкынының үезинде барып ажылдап, дуржулга алыр аргалыг болдум. Ол ажыл чымыштыг берге-даа болза, хөлчок солун болур чорду. Ынчангаш студент аныяк эш-өөрүмнү студенчи отрядтарже кирип, оларның кежигүннери болурунче кыйгырар-дыр мен».

Салчак Валерия, ТКУ-нуң төөгү факультединиң студентилериниң «Феникс» студенчи отрядының комиссары: «Бистиң отрядывыс эрткен чылын май айда тургустунган. Отрядывыстың дайынчылары эрткен чылын-на Камчатканың Октябрь районунга заводка балык аштаар ажылдарга киришкен. Бо чылын база-ла ынаар барып ажылдаарынга белеткенип, шупту 16 кижи июль 8-те Новосибирск хоорайдан ужуп чоруптар бис.
Студенчи отрядтарның кежигүннери бүдүн чыл иштинде шупту демнежип, чаңгыс өг-бүле дег эп-найыралдыг, өске отрядтар-биле эдержип, янзы-бүрү хемчеглерге киржир чорду, ынчангаш мындыг отрядтарже кирип, идепкейлиг болурун өске эш-өөрүмге, студентилерге сүмелээр-дир мен».

Малина СОЛУН-ООЛ.
Фото: В.Шайфулин.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
30 июня отмечается Международный День парламентаризма
Следующая запись
Балыглаткан шериг албан-хүлээлгелиглерниң эрге-ажыктары болгаш социал магадылалдары
Меню