«ТА»-ның аалчызы: Чаян Иргит

Кандыг-даа кижи чажындан тура күш-ажылга кижизиттинер дээр болгай. Оон улаштыр мергежил чедип ап, күш-ажылчы амыдырал-чуртталгазын уламчылаар. Рес­публикавыста аныяк-өскенниң амыдырал-чуртталгазы шак-ла ынчаар шуудап чоруур. «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи бо удаада Тываның тудуг техникумунуң сургуулдары-биле ужуражып чугаалашкан. Ёзулуг-ла күш-ажылчы оолдар, уруг­ларның мергежил чедип ап чоруур ортумак өөредилгези черлериниң бирээзи бо-ла болгай. «ТА»-ның аалчызы – Чаян Иргит. ол – тудуг техникумунуң 3-кү курузунуң сургуулу. Сонуургаңар, аныяк номчукчу!

Чаян Иргит 19 харлыг. Ол 2020 чылда Кызыл хоорайның 9 дугаар гимназиязын дооскаш, ол-ла чылын Тываның тудуг техникумунче кирип алган. Аныяк студент оол бирги курстан-на техникумнуң хөй-ниити хемчеглеринге киржип эгелээн. Аңгы-аңгы мөөрейлерниң доктаамал киржикчизи.
Ортумак өөредилге черлериниң башкылары Чаянга янзы-бүрү хемчеглерни башкарып эрттирерин дагзып эгелээн. 2022 чылда ону Тываның тудуг техникумунуң студентилериниң президентизи кылдыр соңгаан.
Өске бүгү оолдар ышкаш, Чаян спортка хандыкшылдыг. Хостуг үезинде «Шотокан карате-до» секциязынче барып турар. Ооң тренери Хүреш Кыргыс.
«Меңээ бо спорттуң хевири дыка таарышкан. Карате быжыг туруштуг болурунга, кичээнгейге, чурумга кижизидер, Сенсей бисти чүгле каратениң аргаларынга эвес, а ооң философиязын тайылбырлап берип турар. Ол дээрге амыдыралга таваржып келген нарын үелерде бодун канчаар алдынары дээн ышкаш айтырыглар болур. Чуртталгада «Сорулгаңга чедер дизе, аңаа чедир кылашта» деп принципти кол болдуруп, кошкаш дивейн, бурунгаар базымнарны кылып чоруур мен. Ол чүүл мээң бедиктерже үнеримге дузалыг.
«Оран-саваның тудуу болгаш эксплуатациязы» деп мергежилди шиңгээдип турар болганымда, келир үениң архитектору кылдыр ТывКУ-га улаштыр дээди эртем чедип алыр сорулгалыг мен.
Шак мындыг солун мергежилди өөренгеш, Тывага амгы үениң авангардтыг, солун архитектуралыг бажыңнарының төлевилелдерин чогаадып, ону тударын күзээр мен» — деп, Чаян Иргит чугаалаан.
Алена НАН-ХОО.
Чурукту хууда архивтен алган.

#тудуг_техникуму

Предыдущая запись
Названа дата проведения выпускных вечеров школьников
Следующая запись
Глава Тувы Владислав Ховалыг отменил все ближайшие массовые мероприятия на площади Арата
Меню