Төрээн чуртунга төлептиг бараан болуру

Эр чон – Төрээн чуртунуң камгалакчылары. Февраль 23-түң хүнүнде Ада-чурт камгалакчыларынга байыр чедирери чаңчылчаан. Ооң-биле чергелештир аныяк-өскенни патриотчу чорукка кижизидер хемчеглер уламчылаар.

Оон аңгыда шериг албан-хүлээлгезин күүседип, төрээн чуртунга бараан болуп чоруур тыва оолдар эвээш эвес. «ТА»-ның редакциязы республикада Аныяктар талазы-биле агентилелдиң даргазы Эртине Кууларның шериг хүлээлгезин күүсеткен үелерин сонуургаан.

«2013 чылдың ноябрь 27-де Тывадан 34 тыва оолдар шериг албан-хүлээлгевисти күүседир дээш чоруткан бис. Бистиң кыйгырткан бөлүүвүс Саратов областың Вольск хоорайда материалдыг хандырылга институдунга бир дугаар барган шеригжилер болган бис.
Ол институтта шеригниң тыл хандырылгазында ажылдаар солдаттарны болгаш офицерлерни белеткеп турар. Ол кандыг специальность дизе, поварлар, пекарьлар, бензинниң шынарын хынаар специалистер болгаш оон-даа оске специалистер бар. Мээн шеригге өөренген эртемим 3 разрядттың повары. 6 ай дургузунда бистерге шериг байдалга чемни кылырын, хову кухнязының тургузуун, анаа канчаар чем кылырын дээш оон-даа өске чүүлдерге өөреткен.
Амгы үеде мээн кады шериг эрттирип чораан эштерим аңгы-аңгы черлерде ажылдап-чурттап чоруур. Чүгле бир эживис шериг херээнде ажылдап арткан.

Бо төрээн чурт камгалакчыларының байырлалында шупту шериг албан-хүлээлгелиг эр чонга байырым чедирип, моон-даа соңгаар чуртувуска төлептиг бараан болурун күзээр-дир мен» — деп, ол чугаалаан.

 

#тыванын_аныяктары_февраль_23

Предыдущая запись
Dobro.ru – эки турачыларның каттыжылгаз
Следующая запись
Детство в погонах
Меню