Сыын-Дагның аныяк малчыннары

Сесерлиг сумузундан Солун-оол биле Буянмаа Нончаттарның аныяк малчын өг-бүлези Бии-Хем хемниң кыдыында, Сыын-Даг деп черде, чайлаглап турар.

«Кыштаг» төлевилелиниң 2021 чылдың киржикчилери 20 баш хунажын инекти алганнар. Чоокта чаа бода малын муниципалдыг өнчү кылдыр дамчыткан. Аныяк малчыннар бода малдан аңгыда, чылгы база тудуп турарлар. Өг-бүле ийи ажы-төлдүг.

– Кыштаавысты Калбак-Чыраа деп черде тудуп алган бис. Төлевилелдиң негелдези езугаар 20 баш бода малды дамчыттывыс. Ам чүгле кызымаккай ажылдаарывыс арткан. Кижи боду кызар болза, кандыг-даа ажылды кылып шыдаптар.
Төлевилелдиң ачызында малдыг-даа, кыштаглыг-даа болдувус. Саан үезинде өреме, ээжегейни уругларымга белеткеп бээр-дир мен.
Чоокку үеде кудук кастырары чугула айтырыгларның бирээзи. Чоорту чунар-бажың, машина тургузар чер тудар сорулга салдынган – деп, Буян­маа ажыл-ижин таныштырган.

Солун-оол Нончаттың ада-иези мооң мурнунда Сыын-Даг деп черге мал-маган тудуп турган. Аныяк малчын ада-иезинге бичиизинден-не дузалажып өскен болгаш, чымыштыг ишти эки билир. Өг-бүле кышты хүр ажары-биле сиген-ширбиил, немелде мал чемин чедер кылдыр белеткеп ап турарлар.

Мал оолдаашкынының түңнелдери-биле малдың баш санын камгалап ап, а ол ышкаш сөөлгү ийи чылдың дургузунда үндүрүглерин болгаш камгаладылга чыылдаларын өй-шаанда төлеп ап турган «Кыштаг» төлевилелиниң киржикчилеринге Тываның Көдээ ажыл- агый болгаш аъш-чем яамызы хүнден октаар станцияларны дамчыдып турар. Бии-Хем кожууннуң көдээ ажыл-агый эргелели Нончаттарның өг-бүлезин ук шаңналче киирген.

Шончалай ХОВАЛЫГ, авторнуң тырттырган чуруу

Предыдущая запись
«Навигаторы детства» из Тувы принимают участие во Всероссийском форуме
Следующая запись
Уголь без договора и QR-кода
Меню