Субудай Оюн: аныяктар ажыл-херээн түңнээр

Аныяктар командазы коллегия хуралын эрттиреринге белеткенип турар. Ол дугайында Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле яамының сайыды Субудай Оюн бодунуң блогунда бижээн.

«Аныяктар боттарының 2023 чылда ажыл-ижин түңневишаан, 2024 чылда ажыл-чорудулгазының мурнады хөгжүдер угланыышкыннарын тодарадыр. Республиканың девискээринге бүдүн чыл дургузунда аныяктар политиказын сайзырадырының угланыышкыннарын тодарадыр чугула документ болур.

Бо чылдың мурнады хөгжүдер айтырыгларын кысказы-биле чугаалаар болза, федералдыг акшаландырыышкыннарны камгалап алыры, эки турачыларны деткиири, грант ажылын күштелдирер, кожууннар-биле сырый харылзаалыг ажылдаары болур.

Ооң-биле чергелештир хөй эвес-даа болза, дөмей-ле эт-хөреңгивисти четчелээр бис. Амгы үеде яамының даңзызында 41 столдуң чартык кезии үрелик болган. Ооң чүгле эвээш кезиин ажыглап болур, а артканнары хереглеттинмес байдалда. Стол бүрүзүн септеп-селиир апаар бис. Сандайлар харын чүгээр, боттарывыс чамап-септеп алган бис. Эт-септиң үрелип турар кол чылдагааны — Аныяктар ордузунда кээп, янзы-бүрү хемчеглер эрттирип турар кижилерниң тоомча чок хамаарылгазы-дыр. Ынчангаш эт-септиң материалдыг харыысалгазын юридиктиг документ-биле быжыглаар бис» — деп, аныяк сайыт демдеглээн.

Алена Нан-Хоо

Предыдущая запись
Более 100 выдающихся российских и зарубежных лекторов выступят на марафоне Знание.Первые в дни ВФМ-2024
Следующая запись
29 февраля Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию
Меню