Студентилерге тускай спортчу клуб

«Тываның Аныяк­тары» солунуң редакциязы «Ястребы Тувы» студентилерниң спортчу клувунуң кежигүннери-биле ужурашкан. Наляна Монгуш — физика-математика факультединиң 2-ги курсчузу база клубтуң даргазының оралакчызы.

-Наляна, спортчу клубтуң дугайында таныштырып көөр силер бе?
— «Ястребы Тувы» деп спортчу клубтуң кежигүннери бис. Амгы үеде отрядывыста ниитизи-биле 60 кижи санаттынып турар. Тываның мурнундан бүдүн чуртувуска янзы-бүрү маргылдааларга киржип турар бис. Ылаңгыя тыва студентилеривиске солун болгаш ажыктыг спортчу маргылдаалар эрттирери. Ол дээрге хол бөмбүү, баскетбол, уругларга болгаш оолдарга бут бөмбүү дээш оон-даа өске спорттуң хевирлери болур. Клубтуң кежигүннери шупту студентилер болгаш, спортчу болуру албан эвес. Аныяктарның спортка сонуургалын көдүрер сорулгалыг бис, ынчангаш күзелдиг-ле студент кээп болур.

— Силер боттарыңар спорттуң кандыг хевирин сонуургаар силер?
— Чогум шупту бар-чок маргылдаа­ларга киржир-дир мен. Ынчалза-даа хол бөмбүүн сонуургаар мен. Бо хевирде 8 хире чыл иштинде ойнап чоруур мен.

— Ястребы Тувы» деп спортчу клубту канчап тып алдыңар?
— Школага өөренип чорааш-ла, мындыг клуб бар деп билир турган мен. Студент апаргаш-ла, ооң кежигүнү кылдыр кирип алдым. Ооң соонда аңгы-аңгы маргылдаа­ларга киржип, дузалажып чоруп турумда, дарганың оралакчызы кылдыр соңгаан.

— Спортчу клубтуң удуртулгазынга ажылдай бергеш, кандыг чаартылгалар киирер бодап тур силер?
— Чоокку үелерде өске хоорайларга маргылдааларга киришкеш, хөй-хөй арга-дуржулганы алдым. Тывага амдыызында хөккей маргылдаазын массалыы-биле эрттирип болур-дур. Оон аңгыда бичиивистен тура ойнап келгенивис лаптуну киирер план бар. Бодалдар-ла хөй, ону хол-биле кылыр херек.

— Силерниң бодалыңар-биле спорт кижиге кайы хире ажык­тыг?
— Спорт кандыг-даа кижиге ажыктыг. Мээң башкым бар. ол эртенги шакта маңнаар, сула шимчээшкиннер кылыр. Даштындан көөрге, хар-назынынга дүүшпес, аныяксыг. Мээң башкым ышкаш улус өске кижилерге үлегерлиг деп бодаар мен.
Олчей Серен
Чурук хууда архивтен

Предыдущая запись
ТывКУ-нуң студентилери — U-NOVUS бүгү Россияның аныяк эртемденнер болгаш сайгарлыкчылар шуулганының киржикчилери
Следующая запись
В Кызыле состоится празднование 105-летия основания института Пандито Камбы-ламы Республики Тыва
Меню