Soul camp: улуг улуска лагерь

Кижилер хүн бүрүнүң ажыл-ижинден могап туруптар. Ынчангаш боттарының күш-ажылчы шинээн бедидери-биле, кыска үениң дыштанылгазын күзээрлер. Чуртта геополитиктиг байдалдың өскерилгени-биле, иштики туризмни сайзырадыры чугула апарган. Дыштанылга лагерьлери чүге чүгле уругларда барыл? Үжен харлыг аныяк кижи чылдың ужу-кыдыында беш катап чемненир, дүъштеки удуур шак­тыг, янзы-бүрү мөөрейлерлиг, а кежээкиниң 10 шакта оожум аялгага дыштаныксаар чадавас. Лагерьге 18-тен 35 хар чедир назылыг хүн бүрүнүң ажыл-ижинден дыштаныр дээн база кадык амыдырал, ажыктыг чүүлдү таа­рымчалыг дыштанылга-биле холбаар күзелдиг аныяктар кээп болур.

«Төлевилелди тургузуп тургаш, айтырыгларны чоруткан бис. Дыка хөй респондентилер «Силерге кыска үениң дыштанылгазы херек бе?» деп айтырыгга чүүлдүгзүнүп харыылааннар. Ол ук төлевилелдиң ажыктыын херечилээн. Айтырыгга харыылаан аныяктар хөй кезиинде хоорайдан дашкаар, агаар-бойдустуг черге дыштанырын күзээн. Айтырыгларның түңнелин алгаш көөрге, 18 хардан өрү назылыглар ажыктыг болгаш солун дыштанылганы күзеп турарлар. Ынчангаш бистиң төлевилеливис хоорайдан дашкаар черге улуг улуска дыштанылга лагерин тургузар угланыышкынныг» — деп, төлевилелдиң удуртукчузу Милада Ондар чугаалаан.
Төлевилелдиң эки талалары база бар. Чижээлээрге,Тываның девискээринде кара чаңгыс онзагай лагерь болур. Дыштанылганы таарымчалыг кылдыр организастаар. «Салым-чаяан­ныглар делегейи», «Кадык мага-ботта – кадык сагыш-бодал», «Чөөн чүкче шымныышкын» дээн ышкаш тематиктиг сменалар турар. Көрдүнген программа назы-хар болгаш сонуургалдар аайы-биле шилиттинер. Чашкы үеже эглип кээри база чугула чадавас. Оон аңгыда арыг агаар чугула черни ээлеп турар.

«Амгы үеде бистиң холувуста чүү барыл? Башта идея болгаш төлевилелдиң концепциязы, клиентилерниң аудиториязы болгаш хоорай кыдыында дыштанылга комплекизи-биле баш удур чугаалажыышкыннар кылдынган. Ынчангаш улуг улуска дыштанылга лагерин 2024 чылда ажыдары-биле, төлевилеливисти киирдивис» — деп, Милада Ондар таныштырган.
Алена НАН-ХОО

Предыдущая запись
Молодых специалистов приглашают пройти конкурс на стажировку в госорганах Тувы
Следующая запись
Бүдүн Тыва Ксения Монгуш-биле кады: комментарийге чедиишкинни күзээлиңер!
Меню