Шылгалда кижи бүрүзүнге келир

Кандыг-даа кижиниң чуртталгазы школачы чылдарның шылгалдаларындан эгелээр. Ол — эң-не кол чүүл. Аңаа эң-не харыысалгалыг белеткенир болза эки. Тоску класстың өөреникчилери 4 эртемге шылгалда дужаар. Оларның аразында ийизи албан турар: сан эртеми болгаш орус дыл. А арткан ийизин боттары шилип алыр. Мен тыва дыл болгаш география шилип алган мен. Шылгалдаларны эки дужаар дээш хүннүң-не консультацияларже барып, белеткенип турар бис.
Чогум шылгалда дээрге өөреникчиниң, ада-иениң азы школаның харыысалгазы бе? Мен бодаарымга, шупту дең. Өөреникчи кижи шылгалданы эки дужаар дээш кызып өөренир. Ада-ие уруг-дарыынга деткимчени көргүзер, а школада башкылар уругларга быжыг билигни бээр. Ынчангаш амгы үеде школаларның доозукчуларынга чедиишкиннерни күзеп тур мен.

Ай-Даш Саая,
Кызылдың дугаары 9 гимназиязының 9-ку классчызы.

Предыдущая запись
Шылгалдаларга белеткелим
Следующая запись
1200 баш шээр малды хүлээдир
Меню