Салгал дамчаан дизайнер кыс

Бистиң республикада аныяк дизайнерлер көвей. Оларның бирээзи Ай-Кат Седен-оолдуң ажылдарын сонуургап, ооң-биле таныштым.
Даараныр кыс Ай-Каттың ук төөгүзү Өвүр кожууннуң төвү Хандагайты суурундан үнген. Авазы Анжелика Седен-оол суурнуң школазында көвей чылдарның дургузунда технология башкызы кылдыр ажылдап чоруур. 2 чаптанчыг Ай-Херел, Аюсана деп дуңмаларлыг.– Кижи бүрүзү даараныр кылдыр төрүттүнмээн болгай. Кажан дааранып эгелээн силер, Ай-Кат?– Кырган-авам, авам дыка шевер, даараныр улус. Бичиимде авамга дузалажып, тыва бөрттерни-даа даарап турган мен. Сактып кээримге-ле, черле дааранып чораан мен.

– Кандыг мергежилдиг силер?

– Хандагайты ортумак школазын 2010 чылда дооскаш, Кызылдың башкы колледжизинче өөренип кирип алдым. 2013-2015 чылдарда Кызылдың 1 дугаар профессионал техниктиг училищезинге бот-өөредилге-биле өөренмишаан, Кызылдың башкы институдун доостум. Амгы үеде технология башкызы мергежилдиг мен. Сургуул чылдарымда дизайнерлер аразынга болуп эртип турган мөөрейлерни черле үспес, идепкейлиг киржип турган мен.
Эштеримниң дузазы-биле бир-ле дугаар дизайнерлер мөөрейинге киржип, бирги черге төлептиг болуп, даараныр машинаны шаңнатканым черле утпас мен.
А күш-ажылчы базымнарым Кызылда пөстер садыы «Тканиге» даараныкчы кылдыр эгелээн.


Ам бо үеде хуу сайгарлыкчы болуп, ателье ажыдып алган мен. Кижилер келгеш, чагыын кылып, дерээн хептерни чарашсынып, сонуургап, садып ап турарлар. Бо бүгүдеге авам дузазын кадып, чараш хептерни дааражып турар. Тыва национал хептерни шуптузун даарап турар бис. Келир үеде улуг даараныр цех ажыдар сорулгалыг мен. Күзелим бүде бээринге бүзүрээр мен.– Өг-бүлеңер бар бе? Таныштырып көрүңерем.– Ийе, эжим бар. Чаңгыс чаптанчыг оолдуг бис. Адын Айыжы деп адап алган бис. Кызылдың дугаары 2 школазының 4-кү классчызы.
Өг-бүлевис агаарлап, аржаан, хөлдер кезип, дыштанырынга ынак бис. Ам бо үеде бажыңывыс аштап-арыглап, Шагаа байырлалынга белеткенип турар бис. Оглумнуң чаптанчыын, меңээ дыка дузалажыр.


Ынчангаш тыва чонувуска кел чыдар байырлалывыс Шагаа-биле байырым чедирип, аал-оранынга аас-кежик доктаап, күзээн күзелдери, бодаан бодалдары чайгаар бүдүп, аарыг-аржык чайлап база ажыл-ижинге чедиишкиннер боттанып-ла турар болзун! Шагаа-биле!Алдынай СААЯ.#дизайнер_кыс #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Чараш овур-хевирлиг спортчу кыс
Следующая запись
Новые правила приема в ВУЗ
Меню