Омак Оюн – ус-шевер аныяк кижи

Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурунда кештен кылыглар база идик септээр мастерская ажыттынган. Ону социал керээ езугаар 30 харлыг Омак Оюн тургускан болгаш, чонунга ачы-дузазын чедирер. Омак Оюн – ус-шевер аныяк кижи. Ол алгы-кештен херекселдерни даараарын сонуургап, арга-дуржулгалыг мастерлерден өөренип ап чораан.

Аныяк кижи Чеди-Хөл кожууннуң чонну ажылга хаара тудар төпке чедип, бодунуң бодалын илереткен. Төптүң ажылдакчылары ооң тура-соруун деткээш, «Социал керээ» күрүне программазынче кандидатуразын киирген.

«Омак Оюн-биле хамаатыларны хүлээп алыр үеде ужурашкан мен. Ооң карактарында бодунуң хууда херээн ажыдып алыр күзел чырып турарын эскердим. Кожууннуң чагыргазы кызымаккай аныяк кижиге документ-саавыр чыырынга болгаш оран-сава айтырыынга дузалашкан.
Оон аңгыда кожууннуң культура эргелели таварыштыр самчыларга идиктерни даараар улуг чагыгны киирген. Улаштыр спортчуларга идиктерни чагыыр. Аныяк мастер идик-хеп даараар тускай дериг-херекселди бүрүнү-биле садып алган. Омак Оюннуң ажыл-ижин чаңгыс чер-чурттуглары чогумчалыг үнелей бээр боор. Идик септелгези кайы-даа үеде актуалдыг болуп артар. Эң ылаңгыя соокта чурттакчылар ырадыр барбайн, кожуун иштинге идиктерни даарадып, септедип ап болур» — деп, Чеди-Хөл кожууннуң чагыргазының хүлээлгезин күүседип турар Адыгжы Араптан бодунуң блогунда бижээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#нацпроект
#тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Где в Кызыле можно научиться 3D-моделированию?
Следующая запись
Сообщения о минировании учреждений в Туве оказались ложными
Меню