Олчана Бойду: соңгулда участогунда блогер-хайгааракчы

Кызыл хоорайның 13 дугаар «Центральный» соңгулда участогунда блогер-хайгааракчы кылдыр Олчана Бойду ажылдап турар. Ол эрткен чылгы соңгулдаларга база блогер-хайгааракчы болуп киришкен. Ынчангаш бо талазы-биле ол арга-дуржулгалыг апарган. Ооң кол-ла сорулгазы – соңгулданың ажык-чарлыын, корум-чурумун чонга көргүзери.

«Тываның аныяктары» солуннуң кол редакторунга Олчана Бойду мынчаар чугаалаан:

— Мен ТывКУ-нуң физика-математика факультединде өөренип турар мен. Бо чылын ийи дугаар чыл блогер-хайгааракчы кылдыр ажылдап тур мен. Бо ийи чылды деңнеп көөрүмге, участоктарда видеокамераларны салган, ковидке удур хемчеглерни ап турар. Оон аңгыда соңгулданы чон шыңгыы хүлээп ап турар, аныяктар хөй-дүр. Блогер-хайгааракчы болуп ажылдаарга, солун-даа. Амгы соңгулда хүннери оожум, бергедээшкиннер чокка эртип тур. Тываның төөгүзүнге артып каар мындыг үелеринге үлүг-хуумну киирип турарымга өөрүүр-дүр мен.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Чурукту Буян ООРЖАК тырттырган.

Предыдущая запись
Тува готовится принять Строительный форум-2022
Следующая запись
Соңгулда комиссиязы бирги бадылаашкын хүнүнүң түңнелдерин баш бурунгаар үндүрген
Меню