ОЛ – АНЫЯК ШҮЛҮКЧҮ

Аганак Намгай-оол Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксында чурттап чоруур. Шолбан Адыг-оолович база Айлаана Ильинична Намгай-оолдарның 3-кү хеймер оглу болуп төрүттүнген. Ол кадыының аайы-биле харык-шинээ кызыгаарлыг болза-даа, чажындан-на эрес-шудургу, улугну улуг, бичиини бичии деп хүндүлеп билир. Эш-өөрзүрек, баштак, уян сеткилдиг. Кадыының байдалы-биле 7-8 харлыг уругларныы дег чаңныг кижи ышкаш, чугааланыры багай. Кадыын быжыктырып алыры-биле ине кададып (суджок), Рес­пуб­ликаның чаш уругларның кадыкшылга быжыглаар төвүнде эмчилеп, Тарысче аржааннап-даа турар.
«Мөңгүн-Тайгам аялгазы» бөлүкке «Боданып көр, аныяк оол!» деп шүлүк мөөрейинге оглум Аганак III черни ээлеп, шаңнаткан болду.
2019 чылдың октябрь 1-ден бээр шүлүк чогаадып эгелээн кижи. Оглумну деткип, шүлүктерин шүлүкчүлер бөлүктеринде салып тур мен. Ном кылдыр үндүрерин кызыдып, акша-хөреңгини чыып эгелээн мен. Тываның Чогаалчылар эвилелиниң даргазы база деткээн. Удавас ному үнер-ле боор. Боду ДЦП-лиг-даа болза, амыдыралга кызымаа аттыг кижи. Үш оолдарымның хеймери кижи. Бо үеде 16 харлыг, ынчалза-даа кадыының аайы-биле 6-7 харлыг оолдарга дең көстүр. 9 клазын база кызып доозуп алды, аттестадын холга туткан.

Ачавыс 11 чыл бурунгаар өлүрүкчү холундан чок болган. Ортун оглум чок болгандан бээр 9 чыл болуп тур. Улуг оглум 26 харлыг, 9 харлыг уйнуктуг мен. Амыдыралдың бергелеринге таварышса-даа, сула салдынмайн, быжыг туттунуп үнүп келдим. Ажы-төлүм дээш чурттап чор мен. Хеймеримниң кадыын экижидип, бут кырынга тургузуп алыры-биле, 8 чыл бурунгаар ажыл-агыйымдан үнгеш, оглум дээш туржуп эгеледим. 2015 чылда ине кададып эмнээн соонда, олуруп эгелээн. Кадыкшылга төвүнде ДЦП-лиг уругларның кадыын быжыглаар реабилитациялыг салбыр ажыттынган. Ында удаа-дараа чыдып турар бис. Олурары улам быжыгып, дыл-домаа улам сайзырап, шүлүк чогаадып эгелээн, аай-дедир чуглуп, бир орундан дүжүп, өскезинче үнүп турар апарган.
Чоорту Тарыстап турар апардывыс. Ынчангаш ам-даа экижилгелер көстүп келиринге идегеп, оглум дээш кызып чор мен» – деп, Айлаана Намгай-оол «ТА»-ның корреспондентизинге чугаалаан.

Боданып көр, аныяк оол!

Аньак оол, түлден талба, түлүг боль!
Вавагыр, элес-тидим чогкаар чой!
Агага тапава, ону челе амата!
Ам боть хүлүлеп, аал-оланын какатьа!

Аганак Намгай-оолдуң
дылындан очулга

Боданып көр, аныяк оол!
Аныяк оол, сүлдең салба, түрлүг бол!
Аваангыр, эрес-дидим, чоргаар чор!
Арагага алыспа, ону черле амзава!
Ал-бодуң хүндүлеп, аал-ораның каракта!
16.02.2021.

Пал чылы мольап кейди
Чаакай шакаа чекелеп кейди
Шакаа-биле силеге мень
Байыным сөней ой мень!

Байлактыльды, катыктыйты
Аас-кетик, ыньактыльды
Бичии оолак секитимень
Тилеге бүдеп ой мень!!!

Очулгазы
Пар чылы моорлап келди,
Чаагай шаг-даа чедип келди,
Шагаа-биле силерге мен
Байырымны сөңнеп ор мен!

Байлакшылды, кадыкшылды,
Аас-кежик, ынакшылды
Бичии оолак сеткилимден
Силерге күзеп ор мен!
30.01.2022

Кижи хөңнү
Кичи көньү – тукай олань
Хопунай-даа,өөкүй-даа бей
Ачыда атытанда коңупань
Өөкүден хегедей чатып үней
Эки хөньдень омак-келек
Кага хөньдень кучул-кагы
Кичи көньү-тукай олань!

Очулгазы
Кижи хөңнү – тускай оран
Хомудай-даа, өөрүй-даа бээр,
Ажыгга алысканда, оңуп бадар,
Өөрүшкүден херелдери частып үнер.
Эки хөөнден омак-сергек.
Кара хөөнден шугул-каржы.
Кижи хөңнү – тускай оран!
26.12.2020

Эки сеткил чоруп турзун
Кычыктыкан кайты төтень
Чүлекей аё диди
Кыкытань экитикеш
Хүлүтүүлүүн тайнап олуй

Качанаа кичилеге
Эки текил чоуп чозун!

Очулгазы
Кыжырттынган каржы сөстен
Чүреккейим ажыш диди.
Кыдыындан-на эрттирипкеш,
Хүлүмзүрүүм чайнап олур.

Кажанда-даа кижилерге
Эки сеткил чоруп чорзун!
26.12.2020
Ынакшыл, өг-бүлем

Инакьшыль-апай
Инакьщыль-ачай
Инакьшыль-акым
Инакьшыль-умам
Инакьшыль-ботьудум
Инакьшыль-мень бодьум!!!

Очулгазы
Ынакшыл – авам,
Ынакшыл – ачам,
Ынакшыл – акым,
Ынакшыл – дуңмам,
Ынакшыл – бойдузум,
Ынакшыл – мен бодум!

Предыдущая запись
АРЗЫЛАҢ МӨГЕНИҢ ӨӨРҮШКҮЗҮН ҮЛЕЖИП…
Следующая запись
Владислав Ховалыг: Өг-бүлеңерге өөрүшкү-маңнайны күзедим!
Меню