Ниитилел кем-херек үүлгедикчилеринге удур: Найыр Салчактың эрес-дидим чоруу

16 харлыг Найыр Салчак Кызылдың эрге-хоойлу болгаш экономика техникумунуң 2-и курузунда өөренип турар. Аңаа Кызыл хоорайның мэри Карим Сагаан-оол кем-херек үүлгедикчизин тударынга киришкен эрес-дидим чоруу дээш Өөрүп четтириишкинниң бижиин тывыскан.

«Сээң эрес-дидим чорууңну магададым, хоорайның удуртулгазындан болгаш бодумнуң өмүнээмден сеңээ база ада-иеңге өөрүп четтиргенимни илередип тур мен. Ада-ие мындыг дидим оолду кижизиткени чоргааранчыг-дыр. Шак мындыг маадырлыг чоруктар ниитилелге кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур үлегер-дир» — деп, Карим Сагаан-оол чугаалаан.

Найыр – аныяк спортчу, ол бокс школазы барып турар. Аңаа бир чыл иштинде хоорайның хөй-ниити транспортунга чоруур абонементини тывыскан.

Эрткен хонуктарда республиканың ИХЯ-ның оран-савазының девискээринге бир херээжен кижиниң барбазын хунаап алыр сорулгалыг билдинмес эр кижи халдаашкынны кылганын сагындыраал. Бижек туткан эр кижини полиция ажылдакчызы соксадырын оралдашкан. Ол үеде оларның чанындан эртип чыткан Найыр Салчак полиция ажылдакчызынга дузалажырын шиитпирлээн.

«Холунда бижектиг кижи болганда, арай сүрээденчиг болган. Ынчалза-даа чигзиниишкиним дораан чиде берген. Кем-херек үүлгедикчизиниң артындан чеде бергеш, сегирип алганым билбээн мен. Эр кижи бүрүзү чаштарны, кыс улусту камгалаар, берге байдалга таварышканнарга дузалаар, эш-өөрүн кандыг-даа үеде кагбас ужурлуг деп бодаар мен» — деп, Найыр Салчак демдеглээн.

Алена Нан-Хоо тыва дылче очулдурган.

Чурукту болгаш сөзүглелди Кызыл хоорайның ажык социал четкилеринден алган.

Предыдущая запись
Горжусь нашим молодым поколением!
Следующая запись
Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Меню