ТывКУ-га тергиин студенчи өг-бүлени илереткен

ТывКу-нуң парлалга албанының дыңнадып турары-биле алырга, студентилер, магистрлер, аспирантыларның өг-бүлелериниң аразынга мөөрей болуп эрткен. Аңаа факультет бүрүзүнден аныяк өг-бүлелер мөөрейниң элээн каш чадаларын эрткен.

Аныяктар боттарының өг-бүлезиниң сонуургалдарын, хостуг үезин, бир дугаар ужурашканын таныштырган. Оон аңгыда «Бистиң өг-бүлевис» деп хана-солунну база видеороликти белеткеп, боттарының салым-чаяанын көргүскен. Мөөрейниң сөөлгү чадазында «Өг-бүлениң чаагай чаңчылдары болгаш үнелелдери» деп интеллектуалдыг оюнга киришкеннер.

Бо чылдың «Тергиин студенчи өг-бүлези» башкы колледжизиниң сургуулдары Байыр-Белек Сурунчап болгаш Ай-кыс Чадамба болган. «Чогаадыкчы салым-чаяанныг өг-бүле» деп атка
Андрей Шмит болгаш Айлана Дивии болганын сагындыраал. Инженер-техниктиг факультетттиң төлээзи Алдар Агбай-оол база филфактың студентизи Ангыр-Чечек Агбай-оол «Эң-не оригиналдыг өг-бүле» деп номинацияга тиилээннер. «Эң-не онгазай өг-бүле» — Кызылдың башкы колледжизиниң сургуулдары Маадыр Кара-Монгуш болгаш Снежана Чамыян.

ТывКУ-нуң материалындан А. Нан-Хоо белеткээн.

#ТувГУ #СтуденческаяСемья

Предыдущая запись
Эмчи колледжиниң тергиин чараш студентилери
Следующая запись
Кежиин чону-биле үлешкен
Меню