Тываның аныяктары чугаалап тур!

Бо чылдың эгезинден тура ТР-ниң Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилели «Тываның аныяктары чугаалап тур!» деп дамчыдылганы чорудуп эгелээн. Ооң аалчылары республиканың чедиишкинниг аныяктары, аныяктарның хөй-ниити организацияларының удуртукчулары болуп турарын сагындыраал.

«ТА»-ның редакция биле Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң дугуржулгазы езугаар дамчыдылганы солун арнынга чырыдары көрдүнген. Ооң интернет-хевириниң башкарыкчызы Чейнеш Очур, а дамчыдылганы солун арнынга чырыдарын редакцияның аныяк корреспондентизи Алёна Нан-Хоо чорудар. Бо удаада «Тываның аныяктары чугаалап тур!» дамчыдылганың киржикчизи, агентилелдиң аныяк специализи Долбаана Адыг-оол-биле чугааны номчукчуларывыска таныштырдывыс.

— Долбаана, бодуңнуң дугайың­да таныштырып көрем.
— Төрүттүнген черим – Кызыл хоорай, маңаа-ла школаны доос­кан мен. Оон Бурят Рес­публиканың күрүне университедин дооскаш, дораан-на агентилелге ажылдап келгеним бо. Дооскан мергежилим база амгы үеде ажылымга кончуг тааржыр.

— Бир дугаар ажылдап эгелээн үелериңни сактып көрем.
— Аныяктар политиказынче 2021 чылда ажылдап келдим. Бир дугаар ажылдап келиримге-ле, мында ажыл-иш хайнып турар болган. Хемчеглер-даа хөй. Чаа-чаа кижилер-биле ужуражып, оларның-биле кады ажылдаар. Баштай кылып эгелээн албан-хүлээлгем езугаар Тываның Камбы-ламазы-биле ынчангы агентилелдиң директору Эртине Кууларның ужуражылгазының дугайында интернетче үндүр салыры турган. Оон бээр-ле Тываның ат-сураглыг, чедиишкинниг кижилери-биле ужуражып чугаалажып эгелээн мен.
Оон аңгыда республиканың янзы-бүрү кожууннарынче ажылчын сургакчылаашкыннар бар. Чуртталгамда бир-ле дугаар Мөңгүн-Тайга кожуунга база четтим. Шак мынчаар ажылдааш, арга-дуржулга ап тур мен.

— Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелге ажылдап кээр мурнунда, кандыг-бир хөй-ниити организациязының кежигүнү турган сен бе?
— Ийе, студентилеп тургаш, баштайгы дээрезинде хемчеглерге идепкейлиг киржип турдум. Бөлүүмнүң даргазы турган мен. Ооң соонда факультедимниң профбюрозунуң кежигүнү кылдыр киргеш, элээн болганда, ооң оралакчы даргазынга соңгуткан мен.
Аңаа 2 чыл хире ажылдааш, креативтиг аныяктар-биле дорт харылзажып, янзы-бүрү хемчег­лерни эрттирип турган бис.

— Амгы үеде Бурятияда студентилерниң землячествозу-биле харылзааң бар бе?
— Бурятияда тыва студентилерниң бөлүүнден ам-даа үнмээн болгаш, оларга үргүлчү янзы-бүрү аныяктарга хамаарышкан медээлерни октап бээр-дир мен. Ында ам-даа таныыр аныяктарым бар. Оларның-биле харылзажып турар бис.

— Аныяктар ортузунга кандыг-бир хемчегни организас­таары ындыг амыр эвес болгай. Чижээлээрге, республика чергелиг шуулган дижик, чүүден эгелеп алыр болза экил?
— Мен бодаарымга, шупту чүве идеядан эгелээр. Оон улаштыр ону эрттиреринге чүү херегил? Ооң киржикчилери, спикерлери, болур ай, хүнү дээн ышкаш айтырыгларны шиитпирлеп алыры. Улаштыр организастыг айтырыглар эгелээр.

— Эрткен чылын #КомандаТувы2030 аныяктарның шуулганы эрткен болгай. Ону чугаалап көрем.
— Чыыш үезинде мен киржикчилерни аъшкарар-чемгерер талазын харыылап турдум. Ниитизи-биле 100 ажыг кижини черле чемгерген боор бис. Оларның аразында киржикчилерден аңгыда, эки турачылар, организакчылар, спикерлер база турган.
Чыыш үезинде эки турачыларның ажык-дузазы дыка улуг болган. Оларны кым-даа албадавайн турган, боттары-ла бир-ле чүүлдү кылып, киржикчилерге, аалчыларга дузалажып турган.

— Тывада аныяктарның хөй-ниити организациялары хөй болгай. Ооң кежигүнүнге кирип, эки турачы болур дизе, чүнү кылырыл?
— Эки турачы болурунга, бир дугаарында, кижиниң изиг күзели херек — бир кижиге дуза кадып, деткимче кылыр күзел. Ол чокта, болдунмас. ДОБРО.РУ деп сайт таварыштыр кирип ап болур. Оон аңгыда респуб­ликаның иштинде болуп турар хемчеглерге эки турачы кылдыр киржип болур, чүгле чагыгны киирер. База бир аргазы: кандыг-бир хөй-ниити организация­зының кежигүнү кылдыр кирип ап болур. Улуг назылыг «мөңгүн» эки турачылар база бар.
Ниитизи-биле ниитилелге-даа азы кандыг-бир кижилерге ажык­тыг чүүлдү кылыры буянныг чорук дээрзи билдингир.
Чуруктарны хууда архивтен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Утопления увеличиваются с началом купального сезона, достигая пика в летние месяцы
Следующая запись
«Ак-Довурак – Абакан» автоорукта көвүрүгнү катап кылыр
Меню