Күскү элегия

Аяар оожум күскү хүннер эртип туру,
Оожум салгын сарыг бүрү дүжүп тур,
Чылыг, чырык, арыг хүннер дужуп турда,
Сагыш-сеткил саймааралдыг, элдептиин аа.

Сарыг бүрү күзүн дүжүп хадый-ла бээр,
Сагыш-сеткил база ындыг, түрей-ле бээр.
Ынчалза-даа шак бо күс дег кударанчыг
Ындыг күстү сагынмас мен, муңгаранчыын.

Айлана Чажапаан. Кызыл хоорайның 2 дугаар школазының өөреникчизи.

Предыдущая запись
Компания подбирает кадры из местных жителей
Следующая запись
 «Золотая осень» военных комиссариатов Тувы
Меню