Эр аажы-чаңныг турум оолдарга кыстар ынак

«Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы Ада-чурт камгалакчыларының хүнүн таварыштыр «Ёзулуг эр кижини чүү каастап чоруурул азы кандыг эр кижи бистиң маадырларывыс болурул?» деп айтырыгны салган.

Кыс кижиниң бодалы-биле (58,18 хуу) эр кижини турум эрзиг аажы-чаң каастап чоруур. Оон арай эвээш кыстар (25,45 хуу) эр кижи чымчак сеткилдиг болурун күзээн. Эр кижи кадыг-дошкун база хөй акшалыг болуру дең санныг болган, 5,45 хуу херээжен улус ынчаар харыылаан. Чанында чараш херээжен чорууру дээш 3,64 хуу кыстар бадылаан. 1,82 хуу кыстар боттарының бодалын комментарийге бижээн. Тыва кыстарны өршээп билири база шериг хептиг болуру деп айтырыглар шуут дүвүретпейн турар. Бо айтырыгларда чаңгыс-даа кижи харыылаваан. «Чаражынга шай хайындырып ишпес» дээр болгай. Чеже-даа каас-чараш, шериг хептиг болза, кыстарның сонуургалын чедип албас-дыр силер, оолдар.

Предыдущая запись
Чингиз Алиев: «А почему вы думаете, что добро должно быть бессильным?»
Следующая запись
Саян Хертек: «Каждый спортсмен стремится подняться на высшую степень пьедестала»
Меню