Бүргег агаар моондак болбаан

Кызыл хоорайның Арат шөлүнде чурттакчы чонга таарымчалыг олуттарны кылган. Агаар-бойдус арай бүргег-даа болза, буддийжи шажын-чүдүлгелиг чон Национал театрның чадазында бедидир тургускан экрандан «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзиниң байырлыг ажыдыышкынындан дорт дамчыдылганы көрүп турар.

Долбаана Адыг-оол, Тываның Аныяктар херектериниң талазы-биле агентилелиниң специализи:

— Хүрээниң байырлыг ажыдыышкынындан дорт дамчыдылганы социал четкилер таварыштыр көруп алыры меңээ дыка эптиг-дир. Бөгүн арай чаъстыг, бүргег хүн боорга, кудумчуже үнмейн, телефон азы компьютер таварыштыр көөр аргалыг болдувус. Ынчалза-даа Национал театр мурнунда экрандан көрүп алырга, каас-чараш байырлал улам дээштиг болуру чугаажок.

Алена Нан-Хоо.

Чуруктарны Начын Ангыр-оол тырттырган.

#храм

Предыдущая запись
Чаа хүрээни бөгүн ажыдып турар
Следующая запись
Регионалдыг теххайгаарал Тывада ойнаар аттракционнарның техниктиг байдалын контрольда алган
Меню