2021 чыл-биле байырлажыр үе

🌲 Декабрь ай — чаңчыл езугаар чылды түңнээр үе. 2021 чыл бодунуу-биле онзагай эрткен. Кижи бүрүзүнге аңгы-аңгы. «Тываның аныяктары» солунну алыр болза, редакцияга чаартылгаларлыг, солун ажыл-иш-биле долдунган чыл эрткени чугаажок. Бо чылын аныяктарның солуну чаа хевирже шилчээнин демдеглээри артык эвес. Ам солунувус өңгүр-каас, эптиг, глянц саазында үнүп турар. Ында аныяктар амыдыралын доктаамал чырыдып турар бис. Солун ажылы республиканың аныяктарының амыдыралы-биле деңге тынып, оларның үлегер-чижээн көргүзүп, чедиишкиннеринге өөрүп турар
Бо чылда Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел тургустунганы идиглиг болган. Ук албан черин тургузуп тура, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мындыг сөстерни чугаалаан: «Тываның келир үези бар. Ол дугайында аныяктар-биле ужурашкаш бүзүредим. Олар шыңгыы хөөннүг, эрге-чагырга, күрүне-биле чугаалажыышкыннар тургузар сорулгалыг. «Тываны чаалап албышаан» дээн ышкаш төлевилелдерни боттандырып, республиканың ат-алдарын эки талазындан хевирлеп, туристерни хаара тудар контентини кылып турарлар. IT-адырда мергежээн Тывадан аныяктар езулуг патриотизмниң үлегерин көргүзүп турар. Чурттуң улуг хоорайларында-даа болза, «Digital Tuva» ниитилелде төрээн чериниң айтырыгларын чугаалажып, байдалды өскертиптериниң тодаргай оруктарын дилеп турары өөрүнчүг».
Чыл дургузунда спортта, культурада, эртем, өөредилге адырларында аныяктарның чедиишкиннери хөй. Оларның аразында Токиога Олимпий оюннарынга хүлер медальды чаалап алган, делегейде хостуг хүрешке № 3 черде Артас Санааның спортчу чедиишкининге канчап чоргаарланмас бис. Артас Санааның Олимпий оюннарынга киржип турган хүннеринде бүдүн тыва чон сагыжы аарып турган. Ооң тиилелгезиниң дугайында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан: «Төрээн Тывавыстың төлептиг оглу Артас Санаа тыва кижиниң сыныш дивес бедик тура-соруун Токиога болуп эрткен Олимпий оюннарының спортчу шөлүнге көргүзүп кагды… Хүрештиң чажыттарынга өөредип, улуг спортче орукту айтып берген баштайгы тренер-башкың Артур Делгер-оолга четтиргенимни илереттим. Тыва Республиканың орденин төлептиг оглувус Артас Санаага база ооң бирги башкызы Артур Делгер-оолга «Тыва Республиканың алдарлыг тренери» деп атты тывыскан бис. Тыва чуртувустуң төөгүзүнде алдын үжүктер-биле бижээн чаа арынны ажыткан мөге оглувус Артас Санаага чараш хүрежи-биле олимпийжи аренага ам база девип үнүп кээрин тыва чонумнуң өмүнээзинден күзеп тур мен! Ам-даа тиилелгелерже, бурунгаар!»
Ол ышкаш республиканың янзы-бүрү булуңнарында муңчу аныяк малчыннар, хөй-хөй төлевилелдерни боттандырып чоруур аныяктар кайы хөй.
2021 чыл база-ла коронавирус хамчыының кызыгаарлаашкыннарынга таварышса-даа, ол-бо черлерден багай медээлер кээп турза-даа, дөмей-ле амыдырал бодунуң аайы-биле сайзырап, дыка хөй ажылдар кылдынганын эскерип болур. Ында аныяктарның чедиишкиннери, солун болуушкуннар хөй.Чаа чыл-биле!
Мира КОНГУЛ-ООЛ
Предыдущая запись
Россия молодая, будущее страны
Следующая запись
 Чаштарга Чаа чылда белек
Меню