Малчыннарга белек — 2023 чылдың календары

Көдээ черниң ажыл-ишчилерин календарьга көргүзер чаартыкчы ажыл дугайында кожууннуң аныяк специализи Шончалай Алексеевна Сат мынчаар тайылбырлаан:

— Мал ажыл-агыйы республикада, ылаңгыя бистиң кожуунувуста, кол черни ээлеп турар болгай. Ынчангаш чайның изии-даа, кыштың соогу-даа дивейн ажылдап чоруур шыдамык малчыннарывысты деткип, оларның ат-сывын, алдар-адын чырыдары-биле, 2023 чылдың календарын чогаадып кылдывыс. Кол сорулга — малчыннарның чуртунга төлептиг ажыл- ижи-биле холбаалыг бедик ат-алдарын чонга таныштырары. Чылдың ай бүрүзүнге кожууннуң ажыл-ишчи маадыр­ларының чуруу турар кылдыр шилээн бис. Олар дээрге Россия Федерациязының база Тыва Республиканың алдарлыг малчыны деп күрүнениң бедик шаңналдарының эдилекчилери, база ол ышкаш үр үеде мурнуку одуругда ажылдап чоруур малчыннарывыс-тыр. Бистиң доктаамал кээр идепкейлиг номчукчуларывыс — малчыннар-дыр. Суурга келгенде, номнарны бижиттирип ап турар.
Календарьны эрткен неделяда чаа кылып доосканывыс ол. Ону баштай малчын маадыр­ларывыстың холунга тутсуп чедирген бис. Эдилээринге ажык­тыг, чазаг, кыштаг, чайлаг, күзеглеринче көжер-дүжерде-даа эптиг календарь — белээвиске дыка өөрээннер — деп, аныяк библиотекарь тайылбыр­лаан.

Кожууннуң С.Ч. Самбуу аттыг ном саңының ажылдакчызы Шончалай Сат – Тоолайлыг сумузунда хөй ажы-төлдүг малчын өг-бүлениң, сарлык кадарчыларының хеймер уруу. Кара чажындан тура малчын амыдыралды кончуг эки билир.
Чөөн-Сибирьниң культура институдунуң библиотека болгаш информатизация ажыл-чорудулгазы деп мергежилди доозуп алгаш, төрээн кожуунунга ажылдап чедип келген. Респуб­ликаны хөгжүдер сорулгалыг аныяктарның бирээзи.

Рада ДЕМЧИК.
Чуруктарны хууда архивтен алган.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
«Студенческая спортивная лига-2023» продолжается
Следующая запись
Вместе мы справимся!
Меню