Малчын кижи эртеми хөй

Малчын кижи — таңныыл-дыр ол.
Коданында кончуг ыттың
Хөг-хөг диген ээргизинден
Дүүргезин дүрген октааш,
Дүг-дөг кылдыр этси кааптар.
Малчын кижи — агроном-дур.
Чазын шөлүн суггаргаштың,
Чашпан, богун арыглааштың,
Чеже тонна малдың чемин
Четчир кылдыр белеткеп аар.
Малчын кижи — ветеринар.
Баксыраан мал көстүп келзе,
Байгы күжүн салып тургаш,
Сынган черни чаткыыштаптар,
Сыкыртыпкаш, экиртиптер.
Малчын кижи — зоотехник.
Уксаазынче кичээңгейни
Угландырып, экижиткеш,
Төрүлгезин санап тургаш,
Төлүн менди камгалап аар.
Малчын кижи — парикмахер.
Март, апрель, май айларда
Малын имнеп, чазап, челдээш,
Өшкү, хоюн кыргып, тааргаш,
Өртек чедир сайгарып аар.
Малчын кижи — психолог.
Малы төлүн хоза берзе,
Майт-шорт кынып эттей бербес.
Доотпалап, чучууналап,
хөөглеп тургаш,
Доозазын чаажыктырып алзып алыр.
Малчын кижи — артист-тир ол.
Маргышпаалгар, шынын
сөглээйн,
Баалык, сыннар бажын кырлай,
Кадарчының хоюг үнү,
Каргыраазы чаңгыланыр.
Малчын кижи — спортчу-дур.
Кончуг соокта, изигде-даа
Кожагарлар сиртин тевер.
Хоюн доскаш, инээн ай дээш,
Хокпаңнадыр шошкуп чоруур.
Малчын кижи — тудугжу-дур.
Малчын кижи — тудугжу деп,
Мактай бээр мен, бүзүреп көр.
Бажың, кажаа, сери, өөн-даа,
Банязын-даа боду тудар.
Малчын кижи — няня-дыр ол.
Маа-маа дишкен хураганның,
Ме-кээ диген анайларның,
М-бөө диген бызааларның,
Мамазы, нянязы-дыр.
Малчын кижи — егерь-дир ол.
Кодан чоогу бойдус-байлаан
Кончуг камныг хумагалаар.
Кокай болгаш төтчеглекчи
Когу үстүп чорзун-на дээр.
Малчын кижи — гинеколог.
Төрүп чыткан малдың төлүн,
Дузалажып, чиигедип ап,
Шаразын са чылгадыпкаш,
Чаагай аазын эмзирип каар.
Малчын кижи — бухгалтер-дир.
Коданда бар баш санын
Кончуг таптыг чизелээштиң,
Четчелээри — малчын кижээ
Сеткилинден кылыр ижи.
Малчын кижи — бүдүрүкчү.
Садыгларда барааннарның
Салдынганын сонуургап көр.
Дөгерезин малчын күжүр,
Дери-биле кылып чоруур.
Малчын кижи — сайгарлыкчы.
Эьтти, сүттү, кешти, дүктү,
Эңмежокту бүдүрүп ап,
Эргим чоннуң хереглелин,
Эртинезин эккеп садар.
Малчын кижи — повар-дыр ол.
Манчы, хуужур, арбай-тараа
Пашты долдур дүлүп каан эьт,
Ааржы, хойтпак, саржаг, чөкпек,
Амданныг чем кылып чиирлер.
Малчын боду — дарга-дыр ол.
Ээзиниң дайгызындан
малы амыр,
Эглип, чанып сөзүн дыңнап
өзүп чоруур.
Хүнде кылыр ажыл-ижин
аалынга
Күжүр дарга шиитпирлиг кылып чоруур.

Шүлүктү болгаш чурукту ажык социал четкилерден алган.

Предыдущая запись
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Следующая запись
По зову сердца: Музыкант Кайгал Куулар взяв академический отпуск ушел в армию
Меню