Келир үениң алдарлыг мөгелерин бо хүнде белеткеп турар

Бичии болгаш элээди оолдарның спортка, ылаңгыя тыва хүрешке, сонуургалын бедидип, оларның спортчу арга-дуржулгазын улам сайзырадыры-биле кожуун чергелиг маргылдааларны ай санында организастап эрттирер сорулганы Кызыл кожууннуң удуртуртулгазы элээди назылыгларның «Авырга» спорт школазының база суму бүрүзүнүң мурнунда салган.

Шак ындыг маргылдаа Баян-Кол, Терлиг-Хая сумуларның шаңналдары дээш база оларның төлээлериниң организастааны-биле «Авырганың» улуг залынга кожууннуң шупту сумуларындан келген 70 ажыг оолдарның аразынга беш дугаар болуп эрткен.

Кызыл кожуун чагыргазының даргазының хүээлгезин күүседип турар Б.А. Уйнукай маргылдааны байырлыг байдалга ажыдып тура, кожууннуң улуг, аныяк мөгелери аңгы-аңгы маргылдааларга идепкейлиг киржип, чүгле кожуун, республика иштинге көскү чедиишкиннерни чедип ап турарындан аңгыда, Сибирь федералдыг округтуң хоорайларынга эрткилээн маргылдааларга тиилелгелерни удаа-дараа чедип ап, алдын, мөңгүн, хүлер медальдарны, кубоктарны, дипломнарны хөйү-биле эккеп турарын демдеглеп, чамдык ат-алдарлыг мөгелерниң аттарын адаан.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутады А.Н. Мөңге база маргылдааның киржикчилеринге байыр чедирип, спортчу чедиишкиннерни оларга күзээш, келир үеде оолдарның аразындан дыка шыырак мөгелер көстүп келиринге бүзүрелин илереткен. Кызыл кожууннуң Хүреш федерациязын чагырга даргазының бирги оралакчызы Л.К. Ховалыг удуртуп эгелээн соонда, федерацияның ажылы көскүзү-биле экижип, ылаңгыя элээди оолдарның тыва хүрешке сонуургалы улам бедээн. Маргылдааларны ай санында сумулар ээлчежип, баш бурунгаар тургускан график ёзугаар эрттирип турары база бир чаа эгелээшкин болган.

Боттарының назы-харының, деңзизиниң аайы-биле маргылдааларга тиилекчилер болган аныяк мөгелерге деткикчилерниң дузазы-биле медальдарны, дипломнарны, акша шаңналдарын үргүлчү тыпсып турары — оларның хей-аъдын көдүрген.

Сөөлгү эрттирген маргылдааның кол шииткекчизи хостуг хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери Эдугар Чымбаның чугаазы-биле, Кызыл кожуунда бичии болгаш элээди оолдарның аразында тыва хүрешке, спорттуң өске-даа хевирлеринге сонуургалдыгларның саны чыл келген тудум көвүдеп орар.

— Бөгүнгү маргылдаада безин дыка хөй оолдар, 78 кижи, кожууннуң бүгү сумуларындан четкилеп келген-дир. Олар дөрт аңгы деңзи аайы-биле хүрежип турлар. Оолдарның аразында маргылдааларга үргүлчү киржир, көрүкчүлерге билдингир апарган аныяк мөгелер база көвүдээн.
Х-К. Монгуш,
авторнуң тырттырган
чуруктары

Предыдущая запись
15 мая в Кызыле запущен новый маршрут №108
Следующая запись
В Туве выявили магазины, грубо нарушающие антиалкогольный закон
Меню