«Көдээ черниң башкызы» күрүне программазының киржикчилери

Бо чылын “Көдээ черниң башкызы” күрүне программазын Тываның 13 башкызы ажыглаар аргалыг болган. Республиканың девискээринге ук деткимче хемчээн боттандырып эгелээнден бээр ниитизи-биле 49 башкы программаның киржикчилери болган.

“Көдээ черниң башкызы” программа­ның төлевилелин Президент Владимир Путин 2030 чылга чедир узаткан дээрзин сагындыраалыңар. Ук программа республиканың көдээ школаларынче чедишпес башкыларны хаара тудары-биле база специалистерге ажылче тургустунарынга дузалаар аргалыг. Төлевилел 2020 чылдан тура эгелээн болгаш, башкыларга 1 млн рубль алырынга деткимче («подъемных») болуп турар.
Оларның бирээзи Алефтина Ооржак. Алефтина Александровна 4 чыл бурунгаар башкыларга күрүне программазы-биле Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээр суурундан Каа-Хем кожууннуң Бүрен-Бай-Хаак суурже көшкен. Ол биология биле химия эртемнерин эрттирбишаан, өөредилге-кижизидилге ажылының талазы-биле директорнуң оралакчызы болуп ажылдап турар.

Алефтина Александровна Ооржак: “Төлевилелди узадып каанынга өөрүүр-дүр мен, чүге дизе башкыларга улуг деткимче-дир. Мээң өске коллегаларым дараазында чылдарда “Көдээ черниң башкызы” программаның киржикчилери болуру өөрүнчүг. Программаның ачызында көдээ суурларның школаларында чедишпес башкыларны четчелеп, бедик мергежилдиг специалистерни хаара тудары чугула. Башкы мергежилдиң мурнуку одуругже үнүп турары дээрге бистиң мергежиливистиң эргежок чугулазын көргүзүп турар. Ынчангаш бодум хуумда программаның ачызында, күзелимни боттандырып алган мен, кончуг дээн бойдус-чурумалдыг, эки чоннуг, чараш чаптанчыг өөреникчилерлиг суурже көшкеним ол. Ажылымга бердинип, өзүп орар салгалды эртем-билиг чедирип, билиг­лерге сонуургалды оттурары — мээң хүлээлгем”.

Предыдущая запись
Саида Сенгии назначена Уполномоченным по правам ребенка Тувы
Следующая запись
Театр моды и костюма «Джакуль» Чаа-Хольского района стал обладателем Гран-при в конкурсе «Браво, театр!»
Меню